06 października 2022, Imieniny: Petra, Fryderyka, Artur
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Czesne, stypendia

 Czesne od roku szkolnego 2020-21 dla nowych uczniów wynosi 1450 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy) i obowiązuje przez cały okres nauki; wpisowe płatne jednorazowo wynosi 1200 zł.  

Warunki przyznawania stypendium naukowego w roku szkolnym 2021-2022

Kandydatki / kandydaci już na wstępie mają szansę otrzymania stypendium w postaci zniżki czesnego. Stypendia przyznaje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wynik egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach (co najmniej na szczeblu wojewódzkim). 
Osobom najlepiej zdajacym obniża się czesne w pierwszym śródsemestrze (IX, X, XI) odpowiednio o kwotę 50, 100, 150 lub 200 zł.

Zniżkę stypendialną 
w następnych śródsemestrach / semestrach trzeba już wypracować w naszej szkole, spełniając warunki:

  1. Zaliczenie śródsemestru/ semestru w terminie, klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych i najwyżej z jedną oceną dopuszczającą.
  2. Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra.
  3. Średnia ze wszystkich ocen co najmniej 4,50.

Wtedy czesne obniża się miesięcznie w następnym śródsemestrze/semestrze o kwotę:  

  • 50 zł za średnią z ocen od 4,50
  • 100 zł za średnią z ocen od 4,75
  • 150 zł za średnią z ocen od 5,00
  • 200 zł za średnią z ocen od 5,50.

5. Istnieje możliwość wpłacania darowizn stypendialnych na rzecz obecnych i przyszłych uczniów. Darowizny porzyjmuje Społeczny Fundusz Stypendialny. Więcej informacji o stypendium dla humanistów >>>>