24 września 2021, Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Rekrutacja uzupełniająca w roku szkolnym 2021/2022


ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

15. Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej należy:

a)      spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział;

b)      przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów (opłata 50 zł za jeden przedmiot);

c)      po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej;

16. Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych – o przejściu do 21 SLO, sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do Szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.

17. Formalne przyjęcie do szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c)      dokonają wpłaty wpisowego (w wysokości 1200 zł),

d)      złożą w sekretariacie oryginały: zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia gimnazjum, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-3, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu ucznia.

18. O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego i rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.

19. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennicę/ ucznia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

20. Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją szkoły. 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.  


U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne.

PRZEBIEG ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
W trakcie piętnastominutowej prezentacji osoba zdająca powinna zaprezentować dobrze przygotowany, wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający zainteresowania, osiągnięcia, przemyślenia; można też pokazać swoje prace plastyczne, zagrać na instrumencie, opisać udział w zorganizowanych imprezach.
Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.


Zapraszamy osoby zainteresowane przedmiotami humanistycznymi. Wspieramy ludzi z pasją - aktywnych, pracowitych, ciekawych świata, poszukujących swojej drogi - ludzi, którzy chcą poznawać i twórczo zmieniać otaczającą rzeczywistość.

***

Każdy najpierw wypełniał ankietę. Jak widać można i tak.

Lena J. zaprezentowała swój film i mówiła o tym, co trzeba zrobić, aby film powstał. Otrzymała 100 pkt.


Julia H. przedstawiła prezentację pt. Miłość w oczach współczesnych nastolatków. Grała też na gitarze i śpiewała. Otrzymała 85 pkt.


Wiktoria A. fascynuje się Andy Warholem. Otrzymała 75 pkt.


Julia M. rysuje i maluje. Otrzymała 95 pkt.


Alan T. mówił o swoich zainteresowaniach sportowych, m.in. o sztukach walki. Otrzymał 80 pkt.


Kacper B. przedstawił swoje prace plastyczne. Otrzymał 90 pkt.

Maja D. mówiła o swoich poszukiwaniach w świecie humanistyki i sztuki. Przedstawiła też swoje prace plastyczne wykonane m.in. techniką batiki. Otrzymała 90 pkt.


Tomasz G. przedstawił swoje dwa filmy: animowany i akcji. Otrzymał 95 pkt.

Aleksandra L. mówiła o swoich doświadczeniach i sukcesach związanych z tańcem. Otrzymała 85 pkt.
 

Sonia R. bawi się techniką fotograficzną i od roku kocha się w teatrze. Za swoją prezentację otrzymała 85 pkt.


Aleksandra T. przedstawiła genealogie smoków z powieści Tolkiena. Otrzymała 90 pkt.


Karolina P., tak jak Sonia, chce swoje życie związać z teatrem i tańcem. Otrzymała 85 pkt.