28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Studium Wiedzy o Kulturze

Studium Wiedzy o Kulturze zostało powołane przez Akademię Sztuki i Kultury tylko dla uczniów 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego. Adre­sujemy je do osób szczególnie zainteresowanych problemami sztuki i kultury. Wprowadza­jąc Studium WOK pragniemy zainteresowanej młodzieży dać szansę wzbogacenia indywi­dualnego dorobku w zakresie wiedzy i umiejętności humanistycznych, przyczynić się do rozszerzenia ho­ryzontów i aktywności naszych młodych humanistów. Paroletnie doświadczenia dowodzą, że udział uczniów w Studium WOK podnosi po­ziom nauczania i wy­niki w nauce szkolnych przedmiotów. 

            Jak wiemy, nasze liceum realizuje rozszerzony program przedmiotów humanistycz­nych. Porównanie go z programami pomaturalnych studiów WOK wykazuje, że nasz, w wielu punktach jest bogatszy merytorycznie i godzinowo. Aby w pełni być w zgodzie z za­łożeniami kursu dodajemy zajęcia praktyczne i wybrane tematy, których nie ma w programie liceum. Wymaga to  od uczestników dodatkowego wysiłku. Uczestnicy Studium, którzy zaliczają jego program, wraz z zaświadczeniem maturalnym otrzymują zaświadczenie o jego ukoń­czeniu.

Nad programem Studium czuwa Rada Programowa w składzie: Wojciech Antosik, Artur Rodziewicz, Krystyna Sulkiewicz, Włodzimierz Taboryski, Katarzyna Witkowska, która też prowadzi sprawy organizacyjne.

Zasadniczy program Studium realizowany jest w ramach czesnego za szkołę, ale niektóre indywidualne przedsięwzięcia, jak wycieczki, plenery wymagają dodatko­wych wydatków finansowych, które uczestnicy pokrywają sami.

Organizacja pracy Studium Wiedzy o Kulturze i warunki jego zaliczenia.

1.  Po zrealizowaniu programu kursu uczeń uzyskujezaświadczenie Akademii Sztuki i Kultury o ukończeniu kursu wiedzy o kulturze.

2.  Oceny (końcoworoczne) i zaliczenia wpisywane są do indeksu, a z niego do karty wyników ucznia.

3.  Podstawą zaliczenia programu jest uzyskanie z przedmiotów i egzaminów ocen nie mniejszych niż dostateczne oraz średniej wszystkich ocen – co najmniej 4,00.

4.  Zajęcia warsztatowe z wybranej dyscypliny artystycznej mogą być realizowane poza szkołą, np. w szkole muzycznej, teatrze, klubie filmowym, pracowni plastycznej itp.; zajęcia te muszą być zakoń­czone wykonaniem dzieła – występ, film, wystawa.

5. Dokumentację Studium WOK Akademii Sztuki i Kultury stanowią:

HARMONOGRAM STUDIUM WIEDZY O KULTURZE

I. Lekcje

Język obcy nowożytny – 1 do wyboru

3 lata

414 godz.

ocena

Język łaciński i kultura antyczna  

2,5 roku

80 godz.

ocena

Historia sztuki             

2,5 roku

90 godz.

ocena

Historia muzyki

2,5 roku

70 godz.

ocena

Wiedza o teatrze i filmie

2,5 roku

70 godz.

ocena

Retoryka

2,5 roku

70 godz.

ocena

Filozofia

2,5 roku

70 godz.

ocena

Wiedza o kulturze

1 rok

30 godz.

ocena

   Egzamin z integracji sztuk w klasie 3
ocena
   

 

II. Warsztaty, koła naukowe – co najmniej jeden w roku spośród poniższych.

Humanistyczne koła naukowe

zaliczenie

Zajęcia specjalizacyjne – teatr, film, plastyka, muzyka, fotografia

zaliczenie

III. Do realizacji w ciągu 3 lat

1. Taniec, pantomima (zajęcia lub egzamin), joga

 

 

zaliczenie

Wycieczka naukowa krajowa

 

 

zaliczenie

Wycieczka naukowa zagraniczna

 

 

zaliczenie

Warsztat biblioteczny

 

 

zaliczenie

IV. Praktyki, praca własna – jedna do wyboru (do realizacji w ciągu 3 lat)

 Organizacja imprez artystycznych, naukowych, promocyjnych, rekreacyjno-sportowych – co najmniej jednej

 

zaliczenie

 Praca naukowa na wybrany temat

 

zaliczenie

Start w olimpiadzie przedmiotowej – co najmniej w drugim etapie

 

zaliczenie

V. Udział we wskazanych sesjach naukowych, seminariach, wykładach, imprezach czy warsztatach artystycznych, np. plenerach, festiwalach.

zaliczenia