11 grudnia 2018, Imieniny: Waldemar, Damazy
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin rekrutacji

 

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.    Szkoła przyjmuje uczennice/uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:

a)      do klas pierwszych – absolwentki/absolwentów gimnazjów oraz ósmej klasy szkół podstawowych,

b)      do wszystkich klas – w trakcie roku szkolnego po napisaniu sprawdzianów diagnostycznych (opłata 50 zł).

2.    Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatek/kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.

3.    Dyrektor ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza nauczycieli do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

4.    Kandydatki/ kandydaci najpóźniej na dzień przed datą wyznaczonego sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej zgłaszają dowolny temat prezentacji oraz wybraną z listy jedną lekturę > >. Przed egzaminem wypełniają ankietę kandydata i wnoszą opłatę w wysokości 100 zł.

5.    Do sprawdzianu predyspozycji dopuszcza się osoby, które spełniły powyższe warunki.

6.    Podstawą do zakwalifikowania w poczet uczennic/ uczniów Szkoły są punkty uzyskane za:

a)      sprawdzian predyspozycji – rozmowę kwalifikacyjną – od 0 do 100 pkt.,

b)     egzamin gimnazjalny/ egzamin ósmoklasisty – do 100 pkt.,

c)      start w olimpiadzie przedmiotowej lub w innych (co najmniej wojewódzkich) konkursach czy zawodach oraz udokumentowaną dyplomami, certyfikatami, opiniami aktywność artystyczną, naukową, społeczną (np. wolontariat) lub udział w projekcie naukowym 21 SLO – do 20 pkt.

7.    Sprawdzian predyspozycji przeprowadza się w formie ustnej. Kandydatka/kandydat w ciągu 15 minut prezentuje opracowany przez siebie temat odzwierciedlający jej/jego zainteresowania. W trakcie prezentacji można także pokazać swoje prace plastyczne, zagrać na in­strumencie, zaśpiewać, zatańczyć, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach itp. Po prezentacji  zdająca/-y odpowiada na pytania komisji dotyczące prezentacji, zainteresowań humanistycznych oraz wybranej z listy lektury >>.

8.    Zasady przeliczania wyników egzaminów na punkty:

a)  egzamin gimnazjalny: średnia procentowa przeliczona na punkty z przedmiotów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz wyższy wynik z języka obcego (poziom podstawowy albo rozszerzony);

b)  egzamin ósmoklasisty: średnia procentowa przeliczona na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.

9.    Spośród zdających do Szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć dwie klasy pierwsze: jedną po ósmej klasie szkoły podstawowej oraz jedną po ukończeniu gimnazjum. Komisja rekrutacyjna zdecyduje, z iloma minimalnie punktami można być przyjętym do Szkoły.

10. Lista zakwalifikowanych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych.

11. Osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych powinny w terminie ustalonym przez dyrektora złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginały: zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym/ósmoklasisty, świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz podpisać ze szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”, opłacić wpisowe. Niewypełnienie tego w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy kandydatów. Dyrektor może na zwolnione miejsca przyjąć inne osoby. W takich przypadkach nie obowiązuje już kolejność z listy kandydatów.

12. Ponadto należy złożyć trzy zdjęcia do legitymacji, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu oraz kartę szczepień.

13. W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie dyrektor Szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.

14. Osoba przyjęta do klasy pierwszej w wyniku rekrutacji może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżki czesnego w pierwszym śródsemestrze.

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

15. Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej należy:

a)      spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział;

b)      przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów (opłata 50 zł);

c)      po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej;

16. Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych – o przejściu do 21 SLO, sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do Szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.

17. Formalne przyjęcie do szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c)      dokonają wpłaty wpisowego,

d)      złożą w sekretariacie oryginały: zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty, świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-3, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu ucznia oraz karty szczepień.

18. O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego i rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.

19. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennice/ ucznia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

20. Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją szkoły. 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

 

         Zarząd Stowarzyszenia
Sztuka-Edukacja-Promocja