03 grudnia 2020, Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin rekrutacji

  >>> Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


1. Szkoła przyjmuje uczennice/uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:
a) do klasy pierwszej – absolwentki/absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej,
b)  do wszystkich klas – w trakcie roku szkolnego - po napisaniu sprawdzianów diagnostycznych (opłata 50 zł).
2.         Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatek/kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.
 3.        Dyrektor ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza osoby do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
(na rok szkolny 2020-2021)

    4. Zapisy na egzamin są przyjmowane drogą e-mailową: 21slo@21slo.edu.pl. Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 664 038 410.
5.  Najpóźniej na cztery dni przed datą wyznaczonego egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej należy przesłać na adres szkoły: 21slo.edu.pl wypełnioną ankietę rekrutacyjną z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, podać temat swojej prezentacji (dowolnie wybrany, odzwierciedlający zainteresowania), wybraną z listy jedną lekturę > > oraz dokonać opłaty za egzamin (100 zł) na konto szkoły.
6. Do egzaminu wstępnego mogą przystąpić osoby, które spełniły powyższe warunki.
7. Podstawą do wpisania na listę przyjętych / listę rezerwową do 21 SLO są punkty uzyskane za:
a)    egzamin wstępny – rozmowę kwalifikacyjną – do
100 pkt,
b)     oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do
50 pkt,
c)    start w olimpiadzie przedmiotowej lub w innych  konkursach czy zawodach (co najmniej na poziomie wojewódzkim) oraz udokumentowaną dyplomami lub certyfikatami aktywność artystyczną, naukową, społeczną – do
20 pkt.
8.  Egzamin wstępny przeprowadza się (online lub bezpośrednio) w formie ustnej. Kandydatka/kandydat w ciągu 15 minut prezentuje opracowany przez siebie temat odzwierciedlający jej/jego zainteresowania. W trakcie prezentacji można także pokazać swoje prace plastyczne, zagrać na in­strumencie, zaśpiewać, zatańczyć, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach itp. (z tej części można uzyskać 50 pkt) Po prezentacji  zdająca/-y odpowiada na pytania komisji dotyczące prezentacji, zainteresowań humanistycznych (z tej części można uzyskać 25 pkt) oraz wybranej z listy jednej lektury >> (z tej części można uzyskać 25 pkt).
9.    Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty:

a) język polski, matematyka, język angielski: z każdego przedmiotu ocena celująca – 10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 5 pkt, dostateczna – 2 pkt, dopuszczająca – 0 pkt,

b) drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie – jeden przedmiot do wyboru: ocena celująca – 10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 4 pkt, dostateczna – 0 pkt, dopuszczająca – 0 pkt,

c) chemia, fizyka, geografia, biologia – jeden przedmiot do wyboru: ocena celująca – 10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 4 pkt, dostateczna – 0 pkt, dopuszczająca – 0 pkt. 10. Spośród zdających do szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć jedną klasę pierwszą. Komisja rekrutacyjna zdecyduje, z iloma minimalnie punktami można być przyjętym.
11. Lista przyjętych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych.
12. Osoby znajdujące się na liście przyjętych powinny w terminie ustalonym przez dyrektora wpłacić wpisowe oraz złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty, świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej, podpisać ze szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”. Niewypełnienie tego obowiązku w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy kandydatów. Dyrektor może na zwolnione miejsca przyjąć inne osoby z listy rezerwowej lub zdecydować o rekrutacji uzupełniającej.
13. Ponadto należy złożyć trzy zdjęcia do legitymacji, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu.
14. W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie dyrektor szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.
15. Osoba przyjęta do klasy pierwszej może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżki czesnego w pierwszym śródsemestrze (IX-XI). O przyznaniu stypendium decyduje suma punktów z rekrutacji szkolnej (egzamin wstępny, punkty za oceny) oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (do
30 pkt).

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO
16. Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej należy:

a)      spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział;

b)      przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów

(opłata 50 zł);

c)    po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej. 17. Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych – o nauce w  21 SLO sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.
18. Formalne przyjęcie do szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c)      dokonają wpłaty wpisowego,

d)      złożą w sekretariacie oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty, świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-3, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu.
19. O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego lub rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.
20. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennice/ ucznia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
21. Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją szkoły. 
22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja

Warszawa, 18 maja 2020 r.