19 stycznia 2020, Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI

1.    Szkoła przyjmuje uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:
a)      do klasy pierwszej – absolwentów gimnazjów,
b)      do wszystkich klas – w trakcie roku.
2.    Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.
3.    Dyrektor ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza nauczycieli do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.
 
 
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
4.    Kandydaci najpóźniej na dzień przed datą wyznaczonego sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej zgłaszają dowolny temat prezentacji; przed egzaminem wypełniają ankietę kandydata i wnoszą opłatę w wysokości 100 zł.
5.    Do sprawdzianu predyspozycji dopuszcza się wszystkich kandydatów, którzy spełnili powyższe warunki.
6.    Podstawą do zakwalifikowania kandydata w poczet uczniów Szkoły są punkty uzyskane za:
a)      sprawdzian predyspozycji – rozmowę kwalifikacyjną – od 0 do 100 pkt.,
b)      cały egzamin gimnazjalny – do 100 pkt.,
c)       start w olimpiadzie przedmiotowej lub w innych (co najmniej wojewódzkich) konkursach czy zawodach, oraz udokumentowaną dyplomami, certyfikatami, opiniami aktywność artystyczną, naukową, społeczną (np. wolontariat) lub udział w projekcie naukowym 21 SLO – od 5 do 40 pkt.
7.    Sprawdzian predyspozycji przeprowadza się w formie ustnej. Kandydat musi przygotować 15-minutową wypowiedź na wybrany przez siebie temat odzwierciedlający jego zainteresowania i osiągnięcia oraz odpowiedzieć na pytania komisji dotyczące prezentacji oraz zainteresowań humanistycznych. 
8.    Zasady przeliczania wyników gimnazjalnych na punkty: średnia procentowa przeliczona na punkty z przedmiotów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz wyższy wynik z języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony).
9.    Spośród zdających kandydatów do Szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć jedną lub dwie klasy pierwsze. W danym roku szkolnym komisja rekrutacyjna decyduje z iloma minimalnie punktami kandydat może być przyjęty do Szkoły.
10. Lista kandydatów zakwalifikowanych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych.
11. Uczniowie znajdujący się na liście zakwalifikowanych powinni w terminie ustalonym przez dyrektora złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginały: zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, świadectwa ukończenia gimnazjum oraz podpisać ze szkołą „Kontrakt” oraz „Aneks do kontraktu” i opłacić wpisowe w wysokości 1000 zł. Niewypełnienie tego w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy kandydatów. Dyrektor może na zwolnione miejsca przyjąć innych uczniów. W takich przypadkach nie obowiązuje już kolejność z listy kandydatów.
12. Ponadto należy złożyć trzy zdjęcia do legitymacji, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu.
13. W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie dyrektor Szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.
14. Kandydat przyjęty do pierwszej klasy w wyniku rekrutacji może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżki czesnego w pierwszym trymestrze nauki w klasie pierwszej.
 
 
ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO
15. Kandydat do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej powinien:
a)      spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach w klasie, do której kandyduje, biorąc w nich aktywny udział;
b)      po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej;
c)       przystąpić, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor, do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów.
16. Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych - o przejściu ucznia do 21 SLO, sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do Szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.
17. Uczeń formalnie zostaje przyjęty, gdy rodzice/prawni opiekunowie:
a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,
b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,
c)       dokonają wpłaty wpisowego (w wysokości 1000 zł),
d)      złożą w sekretariacie oryginały: zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia gimnazjum, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-3, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu ucznia.
18. Przyjęcie do grup językowych następuje po napisaniu testu diagnostycznego i rozmowie sprawdzającej poziom znajomości języka obcego.
19. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez ucznia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
20. Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z nauczycielami prowadzącymi i dyrekcją szkoły.
 
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.
 
         Zarząd Stowarzyszenia
 
Sztuka-Edukacja-Promocja