10 kwietnia 2020, Imieniny: Małgorzata, Michał, Makary
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin rekrutacji


1.    Szkoła przyjmuje uczennice/uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:

a) do klas pierwszych – absolwentki/absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej,

b)  do wszystkich klas – w trakcie roku szkolnego - po napisaniu sprawdzianów diagnostycznych (opłata 50 zł).

    2.    Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatek/kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.

   3.    Dyrektor ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza osoby do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

    4.    Kandydatki/ kandydaci najpóźniej na dzień przed datą wyznaczonego sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej – zgłaszają dowolny temat odzwierciedlający zainteresowania oraz wybraną z listy jedną lekturę > >. Przed egzaminem wypełniają ankietę i wnoszą opłatę w wysokości 100 zł. 
5. Do sprawdzianu predyspozycji dopuszcza się osoby, które spełniły powyższe warunki.

6. Podstawą do wpisania na listę przyjętych / listę rezerwową do 21 SLO są punkty uzyskane za:

a)      sprawdzian predyspozycji – rozmowę kwalifikacyjną – od 0 do 100 pkt.,

b)     egzamin gimnazjalny/ egzamin ósmoklasisty – do 100 pkt.,

c)    start w olimpiadzie przedmiotowej lub w innych (co najmniej wojewódzkich) konkursach czy zawodach oraz udokumentowaną dyplomami, certyfikatami, opiniami aktywność artystyczną, naukową, społeczną (np. wolontariat) lub udział w projekcie naukowym 21 SLO – do 20 pkt.

7.  Sprawdzian predyspozycji przeprowadza się w formie ustnej. Kandydatka/kandydat w ciągu 15 minut prezentuje opracowany przez siebie temat odzwierciedlający jej/jego zainteresowania. W trakcie prezentacji można także pokazać swoje prace plastyczne, zagrać na in­strumencie, zaśpiewać, zatańczyć, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach itp. (z tej części można uzyskać 50 pkt.) Po prezentacji  zdająca/-y odpowiada na pytania komisji dotyczące prezentacji, zainteresowań humanistycznych (z tej części można uzyskać 25 pkt.) oraz wybranej z listy jednej lektury >> (z tej części można uzyskać 25 pkt.).

8.    Zasady przeliczania wyników egzaminów na punkty:

a)  egzamin gimnazjalny: średnia procentowa przeliczona na punkty z przedmiotów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy; 

b)  egzamin ósmoklasisty: średnia procentowa przeliczona na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.

9.    Spośród zdających do szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć oddziały czteroletnie (po szkole podstawowej) i trzyletnie (po gimnazjum). Komisja rekrutacyjna zdecyduje, z iloma minimalnie punktami można być przyjętym.

10. Lista przyjętych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych.

11. Osoby znajdujące się na liście przyjętych powinny w terminie ustalonym przez dyrektora wpłacić wpisowe oraz złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginały zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym/ósmoklasisty, świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, podpisać ze szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”. Niewypełnienie tego w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy kandydatów. Dyrektor może na zwolnione miejsca przyjąć inne osoby z listy rezerwowej lub zdecydować o rekrutacji uzupełniającej.

12. Ponadto należy złożyć trzy zdjęcia do legitymacji, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu.

13. W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie dyrektor szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.

14. Osoba przyjęta do klasy pierwszej w wyniku rekrutacji może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżki czesnego w pierwszym śródsemestrze (IX-XI).

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

15. Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej należy:

a)      spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział;

b)      przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów

(opłata 50 zł);

c)    po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej.

16. Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych – o nauce w  21 SLO sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.

17. Formalne przyjęcie do szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a)      podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b)      wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c)      dokonają wpłaty wpisowego,

d)      złożą w sekretariacie oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty, świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-3, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu.

18. O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego lub rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.

19. Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennice/ ucznia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

20. Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją szkoły. 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

 

         Zarząd Stowarzyszenia
Sztuka-Edukacja-Promocja