24 maja 2022, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Edukacja dla bezpieczeństwa, mgr Artur Zawadzki

Przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa (30 godzin) jest realizowany w dwóch blokach, których zaliczenie jest warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej.

 

Blok pierwszy obejmuje rozszerzony zakres pierwszej pomocy przedmedycznej, jest realizowany zgodnie z wymogami Polskiej Rady Resuscytacji i wytycznymi FACC (First Aid Certification Centre) z siedzibą w Londynie, obejmuje m.in.:
- RKO – niemowlę, dziecko, dorosły
- zadławienia
- krwotoki
- pozycja boczna (bezpieczna)
- złamania, skręcenia
- zabezpieczenie samochodu oraz wyciągnięcie poszkodowanego.
-zastosowanie automatycznego AED
Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym, a przez cały czas trwania kursu uczeń zalicza praktyczne elementy pierwszej pomocy. Kurs realizowany jest w systemie step by step, czyli do kolejnych etapów przechodzimy dopiero gdy opanuje się wcześniejsze. Uczeń po zakończeniu kursu oceną pozytywną (czyli każdy element zostanie zaliczony przynajmniej na 3) otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadane umiejętności oraz legitymację z przyznanym indywidualnym numerem. Uczeń, który nie zaliczy jednego lub dwóch elementów, może spróbować poprawić je na zakończenie kursu. Jeśli nadal nie będzie potrafił wykonać poszczególnych zadań prawidłowo, zaliczy kurs na ocenę dopuszczającą, nie otrzyma jednak zaświadczenia ani legitymacji. Jeśli liczba nieprawidłowo wykonanych elementów będzie większa niż dwa, wyznaczony zostanie termin poprawkowy.

 

Udział w kursie jest obowiązkowy i finansowany przez szkołę. W przypadku niestawienia się (nieusprawiedliwionego) w wyznaczonym terminie uczeń poniesie koszty zajęć dodatkowych i egzaminu.

Blok drugi jest realizowany w systemie lekcyjnym i obejmuje tematy dotyczące m.in. zagrożeń czasu pokoju i czasu wojny, współczesnych środków rażenia, organizacji humanitarnych, obrony cywilnej, systemu alarmowania, itd. W trakcie tych zajęć przewidziane są zaliczenia obejmujące 2-3 lekcje. Ponadto każdy uczeń może zgłosić się do nauczyciela z pytaniem o temat kolejnych zajęć, aby mógł przygotować związaną z tym tematem prezentację multimedialną. Oceniana jest również aktywność ucznia na zajęciach oraz odpowiedź ustna.