28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia, PSO

 1. Uczniowie zobowiązani są do posiadania zeszytu i podręczników.
 2. Uczniowie powinni na każdej lekcji sporządzać notatki w zeszycie.
 3. Uczniowie powinni również wklejać do zeszytu materiały rozdawane na lekcjach.
 4. Uczniowie powinni korzystać z materiałów umieszczanych w classroomie.
 5. W semestrze uczniowie mogą uzyskać oceny w następujących kategoriach:

a)      Praca klasowa – z zakresu materiału z danej epoki lub problemów wcześniej podanych przez nauczyciela. 

b)      Kartkówki – obejmujące materiał z ostatniej lekcji (najważniejsze wydarzenia oraz pojęcia). 

c)      Analiza tekstów źródłowych – z zakresu epoki lub problematyki wskazanej przez nauczyciela. 

d)     Wypracowanie pisane w domu lub w klasie z zakresu materiału lub problematyki wcześniej podanej przez nauczyciela. Wypracowania pisane w domu powinny być opatrzone bibliografią. Oczywiście zgodnie ze szkolnym systemem oceniania plagiaty lub kradzież wartości intelektualnej oceniane są na ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy oraz karane minusowymi obligacjami. 

e)      Sprawdziany z mapy – zakres i typy map wcześniej zostaną podane przez nauczyciela 

f)       Referaty wygłaszane na sesjach naukowych  w sekcji historycznej lub w trakcie wycieczek szkolnych, warunkiem otrzymania oceny jest przedstawienie owego referatu na piśmie. 

 1. Zakres materiału danego sprawdzianu obejmuje zarówno notatki z lekcji, jak i treść podręcznika, oczywiście uzupełnienie wiedzy o inne źródła monograficzne będzie nagradzane podwyższoną oceną.
 2. Wszelkie prace klasowe, sprawdziany i analizy tekstów źródłowych będą punktowane, a punkty przeliczane na stopnie wg następujących progów procentowych: 

40-54% dopuszczający

55-69 - dostateczny

70-89% - dobry

90-97% - bardzo dobry

98-100% - celujący

 1. Kartkówki obejmują zadany temat. W wyjątkowych przypadkach można napisać kartkówkę ponownie.
 2. Aktywne uczestnictwo na kółku historycznym lub fakultetach powoduje podniesienie oceny semestralnej lub rocznej z historii (z wyjątkiem niespełnienia punktu 9).
 3. Uczeń, który uzyskał w semestrze ocenę niedostateczną z pracy klasowej i nie poprawił jej nie może uzyskać oceny semestralnej lub rocznej wyższej niż dostateczna.
 4. Punktacja z prac klasowych, wypracowań i analizy tekstów będzie ustalana wg następujących kryteriów:

a)      ocena dopuszczająca i dostateczna – uczeń przedstawia podstawowe fakty i zna podstawowe pojęcia. Potrafi wskazać odtwórczo kilka przyczyn i skutków omawianych wydarzeń, z tekstów źródłowych dostrzega tylko główne informacje,

b)     ocena dobra i bardzo dobra – uczeń zna faktografie i umiejętnie umiejscawia dane wydarzenie w czasie i przestrzeni historycznej, pokazuje ciąg przyczynowo-skutkowy, samodzielnie formułuje wnioski i przedstawia własną ocenę poszczególnych wydarzeń czy procesu historycznego, wskazuje przyczyny i skutki: polityczne, społeczne, gospodarcze oraz podaje kontekst międzynarodowy, dokonuje krytycznej analizy źródeł historycznych (autor, czas, miejsce w przestrzeni historycznej, oraz wyciąga wnioski i porównuje do innych źródeł historycznych),

c)      ocena celująca wymaga ponadto znajomości historiografii i źródeł historycznych  zgodnych z podstawą programową, ale nieomawianych szczegółowo.

 1. Każda ocena otrzymana z prac klasowych czy wypracowań pisanych w klasie lub analizy tekstów źródłowych może być poprawiona w czasie i miejscu wskazanym przez nauczyciela. To samo dotyczy osób nieobecnych na ww. sprawdzianach. 
 2. Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uzyskanych ocen, jednak bardzo ważne są przede wszystkim oceny uzyskane z sprawdzianów pisanych w klasie, obejmujących większą partię materiału przy uwzględnieniu pkt. 8. i 9. niniejszego regulaminu.
 3. W połowie każdego semestru (oprócz kl. 3 w oddziale 3-letnim) jest wystawiana ocena śródsemestralna, która nie jest liczona do średniej.
 4. Ocena roczna wystawiana podsumowuje osiągnięcia całego roku.

 IX 2021