07 czerwca 2020, Imieniny: Jarosław, Robert, Wiesław
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia muzyki, PSO, mgr Wojciech Antosik

I.                   Ocenie z historii muzyki podlegają:

1.      Zeszyt

Notatki z lekcji historii muzyki stanowią najważniejsze źródło informacji (podręcznik jest jedynie ich rozszerzeniem), zeszyt należy więc prowadzić i uzupełniać systematycznie. Zalecane jest prowadzenie jednego zeszytu przez cały czas nauki przedmiotu w szkole. Materiały dodatkowe, które nauczyciel rozdaje na lekcji, powinny być wklejane na bieżąco.

 

2.      Aktywność na lekcji

Udział w dyskusjach, próba samodzielnej analizy dzieła muzycznego oraz porównywania stylów bądź interpretacji, dzielenie się własnymi przemyśleniami, wykazywanie się znajomością terminów muzycznych podczas dyskusji. Aktywność jest premiowana plusami. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 

3.      Umiejętność skupienia podczas słuchania przykładów muzycznych

Podczas słuchania przykładów muzycznych obowiązuje absolutna cisza. Brak należytego skupienia podczas słuchania przykładów muzycznych traktowany jest jako brak pracy na lekcji i skutkuje otrzymaniem minusa. Trzy minusy oznaczają oceną niedostateczną.

 

4.      Prace pisemne

 

a)      recenzja z koncertu muzyki klasycznej

Uczeń jest zobowiązany w każdym semestrze do napisania jednej recenzji z  koncertu muzyki klasycznej, spektaklu operowego lub baletowego (nauczyciel może również wskazać konkretne wydarzenie muzyczne). Do każdej recenzji (tylko wydruk komputerowy) należy obowiązkowo i w sposób trwały dołączyć podpisany bilet lub zaproszenie, w przeciwnym razie praca nie zostanie przyjęta. W przypadku koncertów darmowych dowodem uczestnictwa jest, przygotowany przez organizatora, oryginalny program (należy go podpisać; należy też upewnić się wcześniej, czy będzie on dostępny). Preferowane miejsca koncertów i spektakli muzycznych to: Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawska Opera Kameralna, Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Zamek Królewski; festiwale muzyczne: Warszawska Jesień, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Chopin i jego Europa. Termin oddania recenzji na I semestr upływa na pierwszej lekcji w styczniu 2019 r., na II semestr – na pierwszej lekcji w czerwcu 2019 r. Za nieoddanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje wówczas możliwość napisania dodatkowej recenzji, która podlega ocenie.

Recenzja powinna zawierać treści informacyjne (tytuł, miejsce wydarzenia, program, wykonawcy) oraz swobodny zapis wrażeń artystycznych, dotyczących interpretacji prezentowanych dzieł. Istotnym elementem pracy są własne przemyślenia i refleksje.

b) wypracowanie, zadane najczęściej jako podsumowanie jakiegoś zagadnienia (stylu, epoki)

Każda tego typu praca pisemna jest oceniana wg kryteriów maturalnych. Poza czytelnym podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ocenie podlega poprawność stylistyczna oraz prawidłowe zastosowanie terminologii muzycznych Wybór dzieł, które są przytaczane w tekście, powinien być odpowiednio uzasadniony, należy też umiejętnie zanalizować je pod względem formy i stylu. W wypracowaniu muszą znaleźć się informacje, mające znaczący wpływ na proces powstawania dzieła i jego wartość artystyczną.

c) esej

Pisany po zakończeniu trzyletniego cyklu zajęć historii muzyki (dowolność w wyborze formy pracy oraz tematu).

Uwaga! Wszystkie prace pisemne powinny zawierać bibliografię

 5. Wypowiedzi ustne

 a) odpowiedź ustna

Samodzielna wypowiedź ucznia na temat zadany przez nauczyciela, głównie z zakresu trzech ostatnich lekcji.

b)     referat na lekcji

Uczeń może zgłosić się do opracowania wybranego zagadnienia, w ramach realizowanego materiału. Referat powinien być wygłoszony, a nie odczytany. Obowiązkowym uzupełnieniem referatu są przykłady z literatury muzycznej.

c)      referat na wycieczkę

Jeśli to możliwe, podczas wycieczki uczeń przygotowuje referat o tematyce muzycznej, związany ze regionem, który odwiedza. Najczęściej dotyczy on wybranego kompozytora i jego twórczości.

d)       referat na sesji naukowej

Tradycją szkoły jest urządzanie, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, interdyscyplinarnych sesji naukowych, dotyczących różnych zagadnień związanych z kulturą.

 Wszystkie referaty przed wygłoszeniem muszą być przedstawione nauczycielowi do akceptacji w formie pisemnej, każda praca powinna obowiązkowo zawierać bibliografię

 

6. Prace klasowe

 a) kartkówki

Dotyczą materiału z ostatnich dwóch lub trzech lekcji (np. znajomość pojęć, cechy charakterystyczne twórczości danego kompozytora, rozpoznawanie przykładów muzycznych)

b) klasówki

Najczęściej stanowią podsumowanie twórczości jednego lub kilku kompozytorów, także całej epoki lub konkretnego nurtu artystycznego w muzyce.

c) testy z literatury muzycznej

Zawierają przykłady z udostępnionej wcześniej listy utworów, polegają na rozpoznaniu danego przykładu muzycznego poprzez podanie tytułu wraz z imieniem i nazwiskiem kompozytora

 7. Znajomość hymnu narodowego i pieśni patriotycznej

Uczniowie klas pierwszych oraz nowi uczniowie klas starszych obowiązkowo zaliczają wykonanie trzech zwrotek hymnu narodowego z refrenem oraz dowolnie wybranej pieśni patriotycznej. Oba utwory należy zaśpiewać (solo lub w duetach), zaliczeniu podlega jedynie znajomość tekstu oraz kultura wykonania. Wybrana pieśń patriotyczna musi zostać zatwierdzona wcześniej przez nauczyciela historii muzyki. Termin wykonania należy ustalić indywidualnie, ostateczny termin zaliczenia upływa z końcem kwietnia 2019 r. (później nie jest ono możliwe). Brak zaliczenia w wyznaczonym terminie oznacza ocenę niedostateczną.

 8. Frekwencja na zajęciach z historii muzyki

Duża ilość nieobecności nieusprawiedliwionych na lekcjach historii muzyki w stosunku do ogólnej liczby zajęć w danym semestrze może istotnie wpływać na ocenę końcową.

 Zaliczenie semestru odbywa się głównie na podstawie ocen z prac klasowych oraz testów z literatury muzycznej. Na ocenę semestralną istotnie wpływają również oceny cząstkowe z recenzji, kartkówek i odpowiedzi ustnych, także właściwa postawa ucznia podczas słuchania przykładów muzycznych i związana z nią praca na lekcji. Brana pod uwagę jest też ogólna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Ocena na koniec roku jest średnią arytmetyczną ocen semestralnych, jednak w przypadku systematycznej poprawy ocen ucznia w ciągu roku, może zostać podwyższona.

II.                Organizacja pracy na lekcjach

 

  1. Nie można zgłosić nieprzygotowania do lekcji.
  2. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian pisemny z powodu nieobecności, zalicza go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
  3. Uczeń, który spóźnia się na zajęcia, może otrzymać od nauczyciela polecenie napisania kartkówki lub wykonania innej, dodatkowej pracy.
  4. Uczeń może poprosić o uzasadnienie otrzymanej oceny wyłącznie po zakończeniu lekcji, w indywidualnej rozmowie z nauczycielem.

Wojciech Antosik

                                        IX 2018