02 grudnia 2021, Imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Historia sztuki - PSO

Ocenie podlega:

1.      Zeszyt

Zeszyt ma być uzupełnieniem podręcznika, dlatego należy prowadzić systematyczne notatki z lekcji. Zalecany jest format A4. Materiały dodatkowe, które nauczyciel rozdaje na lekcji: plany budowli, rysunki poglądowe, zdjęcia itp., trzeba wklejać na bieżąco.

2.      Aktywność na lekcji

Udział w dyskusjach, dzielenie się własnymi wnioskami i spostrzeżeniami. Aktywność jest premiowana plusami. Za pięć plusów otrzymuje się ocenę bardzo dobrą.

3.      Domowe prace pisemne

a)      Recenzja z wystawy

Uczeń jest zobowiązany w każdym semestrze do napisania jednej recenzji z dowolnie wybranej wystawy (w wyjątkowym przypadku nauczyciel może wskazać konkretną wystawę). Termin oddania recenzji jest ustalony w każdym semestrze, za nieoddanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość napisania dodatkowej recenzji, która oczywiście jest oceniana.

Recenzja powinna zawierać część informacyjną, w której należy podać tytuł i miejsce wystawy oraz w dużym skrócie przedstawić jej problematykę i wiadomości o artystach. Kolejną częścią jest własna ocena prezentowanych prac oraz opis ich ekspozycji. Ważne, żeby napisać czy wystawa realizuje podjęte przez organizatorów założenia, np. czy daje pełny obraz twórczości danego artysty (w przypadku wystaw monograficznych) lub czytelnie prezentuje wybrany temat podejmowany w sztuce w ogóle (wystawy zbiorowe). W pracy powinny znaleźć się własne wnioski i refleksje.

b)      Wypracowanie, zadane najczęściej jako podsumowanie jakiegoś zagadnienia (stylu, epoki)

Każda tego typu praca pisemna jest oceniana wg kryteriów maturalnych. Poza czytelnym podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ocenie podlega poprawność stylistyczna oraz prawidłowe zastosowanie terminologii sztuk plastycznych. Dzieła, które są przytaczane w tekście powinny być poprawnie zanalizowane pod względem formy i treści. Ich wybór powinien być uzasadniony. W wypracowaniu powinny znaleźć się informacje historyczne, geograficzne oraz wybrane fakty z życia danego artysty, jeśli mają one znaczący wpływ na proces powstawania dzieła i jego jakość artystyczną.

c)      Esej

Na dowolnie wybrany temat, najczęściej po powrocie z wycieczki oraz po zakończeniu
      nauki historii sztuki. Jest to swobodny zapis wrażeń artystycznych.

Wszystkie prace pisemne powinny zawierać bibliografię.

 

4.      Wypowiedzi ustne

 

d)      Odpowiedź ustna

Samodzielna wypowiedź ucznia na temat zadany przez nauczyciela, głównie z zakresu trzech ostatnich lekcji.

e)      Referat na lekcji

Uczeń może zgłosić się do opracowania wybranego zagadnienia, w ramach realizowanego materiału. Referat powinien być wygłoszony, a nie odczytany, jego ważnym uzupełnieniem jest materiał ilustracyjny.

f)       Referat na wycieczkę

Na każdej wycieczce uczeń jest zobowiązany do wygłoszenia referatu związanego z regionem, który zwiedzamy. Może on dotyczyć wybranego artysty lub obiektu.

g)      Referat na sesji naukowej

Tradycją szkoły jest urządzanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym, interdyscyplinarnych sesji naukowych, dotyczących różnych zagadnień związanych z kulturą.

Wszystkie referaty przed wygłoszeniem należy przedstawić nauczycielowi do akceptacji w formie pisemnej. Wszystkie prace powinny zawierać bibliografię.

 5.      Prace klasowe

a)      Kartkówki

Dotyczą materiału z ostatnich dwóch, trzech lekcji (np. terminologia, rozpoznawanie obiektów)

b)     Sprawdziany

Sprawdziany wzorowane są na egzaminie maturalnym. Zawierają zadania otwarte i zamknięte. Poza częścią testową, mogą zawierać analizę formalną lub zadanie opisowe.

 

c)      Testy pomiarowe

Testy pomiarowe wzorowane są na egzaminie maturalnym. Zawierają zadania otwart zamknięte, analizę formalną obiektu (w tym analizę porównawczą) oraz krótkie wypracowanie 

6. Projekt

Wybrane części materiału mogą być realizowane metodą projektu. Uczniowie w zespołach pracują nad danym zagadnieniem. Realizacja zadania podzielona jest na etapy, a ich efekty są konsultowane na bieżąco z nauczycielką prowadzącą, a w przypadku projektów międzyprzedmiotowych także z danymi nauczycielkami i nauczycielami. Projekt kończy się prezentacją w klasie, w której może uczestniczyć kadra nauczająca, dyrekcja oraz uczniowie innych klas. 

Procentowa skala ocen z prac klasowych jest następująca:

40-54 – dopuszczający

55-74 – dostateczny

75-90 – dobry

91-100 – bardzo dobry

Ocena semestralna

Podstawą do uzyskania stopnia na koniec semestru jest zdobycie minimum trzech ocen, z których jest wyliczana średnia ważona.
Ocena końcoworoczna jest wystawiana npodstawie średniej arytmetycznej ocen semestralnych. Nauczyciel może podnieść ocenę o jeden stopień, jeśli uczeń uzyska zgodę na pracę dodatkową i wykona ją na ocenę wyższą niż proponowana.

Waga ocen

·       test pomiarowy, sprawdzian z części materiału x 4,

·         kartkówka x 3;  

·         projekt x 3;

·         wypracowania domowe, recenzja z wystawy i esej x 2;

·         referaty x 2;

·         zeszyt, odpowiedź ustna, aktywność x 1.

Wzór na średnią ważoną: (suma x waga) : (ilość x waga)

Ocenę celującą na koniec semestru/roku może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykaże się wiedzą wykraczającą poza obowiązujący program, wykona dodatkowe prace, weźmie udział w olimpiadzie itp.