07 sierpnia 2020, Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Język angielski, PSO, mgr Luiza Miąskiewicz, mgr Michał Przybysz

  1. Sprawdzian pisemny – przeprowadzany jest po każdym omówionym dziale wiadomości.

Sprawdziany są poprzedzone powtórzeniem materiału i zapowiedziane z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Poprawa sprawdzianu jest jednorazowa. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego obok  oceny uzyskanej poprzednio. Jeżeli z powodu pojedynczej (jednodniowej) nieobecności uczeń nie napisał sprawdzianu, powinien to uczynić w najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela; jeżeli nieobecność była tygodniowa lub dłuższa - w terminie trzytygodniowym (w wyjątkowych przypadkach – dłuższym) od daty ustania przyczyny nieobecności. Nauczyciel może ustalić drugi termin sprawdzianu także po lekcjach. Nieusprawiedliwione  nieprzystąpienie do sprawdzianu w drugim terminie jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danego zakresu materiału.

 2. Kartkówki  sprawdzające wiedzę uczniów z  3 ostatnich lekcji, mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Oceniane są według przedmiotowej skali ocen. Po kolejnych trzech kartkówkach wystawiana jest średnia ocen z wagą x3. Inne kartkówki mogą być oceniane z wagą x2.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze średniej oceny z kartkówek w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawa jest jednorazowa.

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na kartkówce skutkuje obniżeniem oceny średniej o pół stopnia. Usprawiedliwiona nieobecność nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

 3. Odpowiedź ustna - dotyczy materiału omawianego na ostatnich zajęciach lub pracy domowej.  Może być to również kilkuminutowa prezentacja na temat uzgodniony wcześniej z nauczycielem. Odpowiedź ustna może być oceniona oceną lub informacją zwrotną.

4.
Praca na lekcji: aktywność, sposób wypełniana poleceń - ocena aktywności może być wystawiona pod koniec każdej lekcji. Uczeń za aktywność na lekcji może otrzymać ocenę, ‘+’ lub ‘-‘. Trzy plusy równają się ocenie bardzo dobrej, natomiast trzy minusy ocenie niedostatecznej.

 5. Zeszyt - uczeń ma obowiązek umieszczać w nim notatkę z każdej lekcji oraz, jeśli tak poleci nauczyciel, także pracę domową z zeszytu lub podręcznika. Do  zeszytu trzeba również dołączyć materiały dodatkowe rozdawane na lekcji przez nauczyciela ( np. teksty do czytania, ćwiczenia ze słownictwa itp.).Uczeń ma obowiązek posiadania na lekcji swojego egzemplarza podręcznika oraz zeszytu. Za brak podręcznika lub zeszytu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

6.
Prace pisemne - nieoddanie w terminie uzgodnionym z nauczycielem dłuższych prac pisemnych (np. rozprawki, recenzje, listy itd.) lub/ i nieodrobienie pracy domowej w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną.

Dłuższe prace pisemne powinny być napisane odręcznie (wyjątek: udokumentowana dysgrafia) na kartce papieru formatu A4.

Praca domowa zadawana jest PO KAŻDYCH ZAJĘCIACH. Jako pracę domową rozumiemy przyswojenie wiadomości z lekcji, przygotowanie się do następnej lekcji, odrobienie ćwiczeń zadanych przez nauczyciela.

7. Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania następuje tuż po dzwonku na lekcję. Nie można zgłosić nieprzygotowania po rozpoczęciu właściwych zajęć lekcyjnych. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następny semestr.
Prawidłowo zgłoszone nieprzygotowanie zwalnia ucznia z obowiązku posiadania podręczników lub/ i zeszytu, przedstawienia pisemnej lub ustnej pracy domowej,  przygotowania merytorycznego do lekcji (wyjątek: prawo do nieprzygotowanie NIE DZIAŁA w przypadku zapowiedzianego sprawdzianu pisemnego).

8. Klasyfikacja ucznw odbywa się dwa razy w roku. W połowie każdego semestru w klasach 1 i 2 przeprowadzane jest podsumowanie wyników nauczania polegające na wystawieniu oceny śródsemestralnej lub opisowej

9. Ocena semestralna
jest średnią ważoną ocen w następującym stosunku : sprawdziany i średnie z kolejnych serii kartkówek x 3, prace pisemne x 2, pozostałe x 1.

10. Ocena końcoworoczna: punktem wyjścia podczas ustalania tej oceny jest średnia ocen semestralnych. Jednakże, nauczyciel bierze także pod uwagę postępy dokonane przez ucznia (bądź ich brak) i na tej podstawie odpowiednio modyfikuje ocenę.

11. Przedmiotowa skala ocen dotycząca wszystkich prac sprawdzających:

40%-44%- 2-
45%-49% - 2

50%-54%- 2+
55%-61%- 3-
62%-68%- 3
69%-74% - 3+

75%-79%- 4-
80%-84% - 4

85%-90%- 4+
91%-95% - 5-

96%-100%- 5

12. Aby otrzymać ocenę celującą, uczeń musi uzyskać wynik 100% z powierzonego mu zadania oraz rozwiązać dodatkowe zadanie na ocenę celującą, które swoim materiałem wykracza poza ten realizowany na zajęciach.