02 grudnia 2021, Imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Języki obce, PSO: francuski, hiszpański, niemiecki

1. Sprawdziany obejmują sprawdzanie wszystkich kompetencji językowych, czyli rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie - są przeprowadzane po zrealizowanym dziale lub zagadnieniu leksykalnym bądź gramatycznym.
Formy sprawdzianów:

  • Klasówki (zapowiedziane z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem) wpisywane są w terminarzu w Librusie, a zakres umieszczany jest w classroomie).
  • Kartkówki (maksymalnie z trzech ostatnich lekcji) mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane, oceniane na plus/minus lub ocenę.
  • Wypowiedzi ustne (dotyczące materiału omawianego na  zajęciach lub pracy domowej, np. odpowiedzi indywidualne, dialogi w parach, dyskusja).
  • Wypowiedzi pisemne (po zapoznaniu się z daną formą na lekcjach, np. list, ogłoszenie).
  • Sprawdzian z rozumienia tekstu czytanego lub słuchanego.

Osoby nieobecne na sprawdzianie piszą sprawdzian na piątkowych poprawkach w ciągu dwóch tygodni lub w innym terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.  Na piątkowych poprawkach można też pisać poprawy sprawdzianów (w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu).

Osoba nieobecna na kartkówce może do niej przystąpić, jeśli uzyska zgodę nauczyciela (nie wszystkie kartkówki można poprawiać) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

2. Zeszyt - należy umieszczać w nim notatkę z każdej lekcji oraz pracę domową. Do  zeszytu trzeba również dołączyć materiały dodatkowe rozdawane na lekcji przez nauczyciela (np. ćwiczenia ze słownictwa).

3. Każdy ma obowiązek posiadania na lekcji swojego egzemplarza podręcznika i zeszytu ćwiczeń

4. Nieoddanie w terminie uzgodnionym z nauczycielem dłuższych prac pisemnych (np. opisy, streszczenia, listy, rozprawki), brak pracy domowej w wyznaczonym terminie skutkują oceną niedostateczną.

5. Praca domowa zadawana jest zawsze. Przez pracę domową rozumiemy opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego z lekcji, przygotowanie się do lekcji, odrobienie ćwiczeń (pisemnych lub ustnych) zadanych przez nauczyciela.

6. Praca na lekcji (aktywność) może podlegać ocenianiu na plus/minus (za pięć plusów wystawiana jest ocena bardzo dobra, za pięć minusów niedostateczna) lub na ocenę. Rozmowy w języku polskim w czasie lekcji mogą obniżyć ocenę z aktywności na danej lekcji.

7. Uczennica/uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania następuje tuż po rozpoczęciu lekcji. Nie można zgłosić nieprzygotowania podczas pisania sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki.

8. Ocena z końcowego egzaminu ustnego, który odbywa się w ostatnim miesiącu roku szkolnego w kl. 1, 2, 3Au, 3Pi, a w kl. 3G w grudniu 2021 może podwyższyć ocenę końcoworoczną, ale nie może jej obniżyć, jeżeli uczennica/uczeń przystąpi do egzaminu i podejmie próbę wykonania wszystkich poleceń.

9. Przedmiotowa skala ocen dotycząca wszystkich prac sprawdzających:

40-54%   dopuszczający

55-69%   dostateczny

70-89%   dobry

90-97%   bardzo dobry

98-100%   celujący
10.
Ocena śródsemestralna/śródroczna/roczna jest podsumowaniem nauki i odzwierciedla postępy w nauce języka. 

 IX 2021