07 czerwca 2020, Imieniny: Jarosław, Robert, Wiesław
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu
dla kandydatek i kandydatów do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Jerzego Grotowskiego
na rok szkolny 2020-2021

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja, fundatorem nagród Społeczny Fundusz Stypendialny. Stowarzyszenie powołuje jury konkursu.
 2. Uczestniczkami/uczestnikami konkursu są uczniowie/uczennice gimnazjum / szkoły podstawowej, kandydaci/kandydatki do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie >>> karty zgłoszenia wraz z dopisaną w uwagach zgodą rodzica/opiekuna prawnego: (a) na udział w konkursie, (b) na przetwarzanie podanych danych osobowych, (c) na udostępnienie wizerunku, (d) na bezpłatne upublicznianie pracy przez Organizatora. Powyższe zgody będą przetwarzane w celu realizacji celów Konkursu.
 4. Karta zostanie podpisana przez osoby biorące udział w konkursie oraz rodzica/opiekuna prawnego w trakcie rekrutacji do 21 SLO.
 5. Uczestniczka/uczestnik konkursu wybiera jedną z trzech kategorii tematycznych:
 • 1. kategoria. Należy podać swój ulubiony tytuł utworu literackiego. Autorski tekst uzasadnienia wyboru tytułu (nie chodzi o treść lektury, ale o sam tytuł tekstu) ma liczyć 50–100 słów. Prace krótsze lub dłuższe nie będą uwzględniane.
 • 2. kategoria. Autorski tekst ma liczyć 50–100 słów. Prace krótsze lub dłuższe nie będą uwzględniane.
 • 3. kategoria. Oceniane będą wierność oryginałowi i walory artystyczne tłumaczenia. Praca musi mieć autorski charakter.
 6. Prace należy przesłać e-mailem w załączniku na adres 21slo@21slo.edu.pl, w tytule wpisać „Konkurs 21 SLO”. W treści należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Termin przesyłania prac upływa 30 czerwca 2020.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 lipca o godz. 15.00  na stronach 21slo.edu.pl i humanistyczneliceum.pl
8. Nagrody zostaną przyznane tylko osobom przyjętym do 21 SLO:

Grand Prix
 w wysokości 1000 zł w postaci zniżki czesnego oraz nagroda w każdej z trzech kategorii niezależnie:
 •  I miejsce – stypendium naukowe w wysokości 600 zł w postaci zniżki czesnego
 • II miejsce – stypendium naukowe w wysokości 450 zł w postaci zniżki czesnego
 • III miejsce – stypendium naukowe w wysokości 300 zł w postaci zniżki czesnego

      9. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nieprzyznania nagród, jesli prace nie będą spełniały kryteriów konkursowych lub odpowiednio wysokich walorów artystycznych.