28 czerwca 2022, Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Retoryka - PSO

 

Retoryka – PSO
od 2021 r.
Zasady etyczne aktora współczesnego teatru
1.        Nie ma małych ról, są tylko mali aktorzy.(...)
2.        Dziś gra Hamleta, jutro statystuje, lecz wówczas również pozostaje artystą.
3.        Poeta, aktor, malarz, krawiec czy robotnik służą jednemu celowi, który autor założył w sztuce.
4.        Każde naruszenie twórczej atmosfery teatru jest przestępstwem.
5.       Spóźnienia się, lenistwo, kaprysy, histeria, zły charakter, nie wyuczona rola, konieczność powtarzania tego samego – są jednakowo szkodliwe dla pracy i muszą być wykorzenione.”
 
K. Stanisławski: Moje życie w sztuce. Warszawa. PIW 1954 s. 238.
System oceniania.                                                                   
I. Za każdą pracę wystawiane są oceny od clującej do niedostatecznej lub punkty, które przeliczane są na ocenę od celującej do niedostatecznej. Do ocen zalicza się także plusy i minusy. Za zaliczenie otrzymuje się trzy plusy. Plusy i minusy przeliczane są pod koniec semestru na ocenę. Cztery plusy z aktywności są przeliczane na ocenę bardzo dobrą, trzy plusy na dostateczną, cztery minusy – niedostateczną. Wystawiane są także plusy za obecność na całej lekcji bez nieusprawiedliwionych spóźnień. Za pięć takich plusów wystawiana jest ocena bardzo dobra.
II. Ocena semestralna jest średnią logiczną z ocen, plusów i minusów uzyskanych w trymestrze/semestrze.
III. Ocena roczna jest średnią logiczną z ocen semestralnych.
IV. Ocena trzyletnia (na świadectwo ukończenia szkoły) jest średnią z rocznych ocen z trzech lat.
VI. Praca, za którą uczeń dostaje punkty-ocenę, musi być wykonana w wyznaczonym terminie. Za pracę wykonaną z tygodniowym opóźnieniem (2 termin) uczeń otrzymuje o 1/4 mniej zdobytych punktów; po dwóch tygodniach (3 termin) – o 2/4 mniej a (4 termin) po trzech tygodniach i później (nawet oddaną w następnym semestrze) – o 3/4 punktów mniej. Uczeń mający usprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie wykonuje zaległy sprawdzian w pierwszym terminie po powrocie – do którego zgłasza się z własnej inicjatywy. Prace domowe, zadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, trzeba oddać w terminie bez względu na chorobę czy inną usprawiedliwioną nieobecność.
VI. Lekcje mają charakter warsztatowy i za udział w nich uczniowie mogą dostać ocenę w formie plusa (za twórczą aktywność) lub minusa (za antyaktywność).
VII. W wyznaczonym terminie i pod koniec każdego semestru uczeń może oddać do sprawdzenia zeszyt-skrypt, w którym powinny być notatki z lekcji, konspekty, napisane i sprawdzone kartkówki, analizy i inne wykonane prace z danego i z poprzednich semestrów i z poprzednich lat nauki.
VIII. Praca wykonana niesamodzielnie (ściąganie, cytaty z opracowań czy Internetu bez podania adresu bibliograficznego, podpowiadanie czy korzystanie z podpowiedzi itp.) oceniana jest na 1 i uczeń traci możliwość poprawiania tej pracy.
 
Ocenie podlegają:
1. Wypowiedzi ustne
a)     Referat na lekcji
Uczeń ma zadawane prace o charakterze wystąpień publicznych, jak mowa okolicznościowa, na sesjach naukowych itp.
Za niezrealizowanie pracy w ustalonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość prezentacji w późniejszym terminie, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
b) Wypowiedzi artystyczne
Uczeń ma zadawane prace o charakterze artystycznym, jak mowa deklamacja i recytacja tekstu poetyckiego i prozy
Za niezrealizowanie pracy w ustalonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość prezentacji w późniejszym terminie, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
c) Referat na wycieczkę
Na każdej wycieczce uczeń jest zobowiązany do wygłoszenia referatu związanego z regionem, który zwiedzamy. Może on dotyczyć wybranego artysty lub obiektu. Za wygłoszenie tego referatu uczeń otrzymuje ocenę z retoryki.
d) Referat na sesji naukowej
Tradycją szkoły jest organizowanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym interdyscyplinarnych sesji naukowych, dotyczących różnych zagadnień związanych z kulturą. Wygłoszenie referatu obejmującego zagadnienia z retoryki jest dodatkowo oceniane. Za wygłoszenie referatu na sesji uczeń otrzymuje ocenę z retoryki.
e) Udział w Egzaminie ze Sztuk Wszelakich
Ten egzamin jest formą podsumowania trzyletniej pracy ucznia z przedmiotów: historii sztuki, historii muzyki, wiedzy o teatrze i filmie, retoryki i języka polskiego. Realizowany jest on pod koniec pierwszego semestru trzeciej/czwartej klasy.
1.      1. Prace teatralne
a) Każdy uczeń musi w ramach trzech lat nauki co najmniej raz wystąpić publicznie w formie scenicznej, kreując jakąś postać współwystępującą z innymi postaciami ( trakcie czterech lat - dwa razy)W występie tym oceniany jest jego wkład pracy w powstanie prezentacji, dyscyplina ujęta w/w zasadach etycznych, a także jej artystyczny wyraz. Na potrzeby tego występu musi powstać program prezentacji. Wystawiana jest wtedy także ocena z retoryki. Za niezrealizowanie pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Istnieje możliwość prezentacji w późniejszym terminie, za którą uczeń otrzyma dodatkową ocenę.
b) Każdy uczeń musi w ramach dwóch lat nauki zrealizować warsztat dramy, improwizacje teatralne itp.
c) Uczeń, który dodatkowo zrealizuje w szkole jakąś, uzgodnioną formę teatralną, np. spektakl teatru lalek, monodram otrzyma dodatkową ocenę.
2. Prace filmowe – oceniane z punktu widzenia wypowiedzi retorycznej.
a) Każdy uczeń musi w ramach trzech/czterech lat nauki zrealizować co najmniej trzy formy filmowe. W klasie pierwszej - film minutowy. W klasie drugiej - fabułę w trzeciej - dokument.
b) Każdy uczeń musi w ramach trzech/czteredch lat nauki zrealizować ćwiczenia fotograficzne, etiudy filmowe, warsztat nad scenariuszem filmowym itp.
c) Uczeń, który dodatkowo zrealizuje film na potrzeby innego przedmiotu lub dokument z życia szkoły, lub inną pracę filmową – jako pomoc dydaktyczną, otrzyma dodatkową ocenę.
3. Prace multimedialne.
Każdy uczeń może w ramach trzech/czterech lat nauki zrealizować prezentacje multimedialne prezentujące uzgodnioną z nauczycielem tematykę z programu retoryki, która będzie mogła służyć jako pomoc dydaktyczną.
4. Przedsiębiorczość.
Każdy uczeń, realizując program przedsiębiorczości, ma przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jako kandydat do pracy w konkretnej firmie przedstawia list motywacyjny, CV i przychodzi przygotowany do rozmowy. Jako członek komisji rekrutacyjnej (rekrutant) konkretnej firmy, zapoznaje się z tą firmą i przedstawionymi przez kandydata dokumentami i aktywnie uczestniczy w rozmowie rekrutacyjnej. Oceny uzyskane na tych zajęciach są jednocześnie ocenami z przedmiotu przedsiębiorczości.

5.      Prace klasowe:
a)      kartkówki - dotyczą materiału z ostatnich dwóch, trzech lekcji.
b)      klasówki - wzorowane są na testach wiedzy. Zawierają zadania otwarte i zamknięte. Poza częścią testową, mogą zawierać opisy.

Skala ocen z prac klasowych, kartkówek jest następująca. Progi procentowe sprawdzianów:
1 (niedostateczna) – do 39% pkt.; dopuszczająca – 40-54%; dostateczna – 55-74%; dobra – 74-90%; bardzo dobra – 90-98%; celująca 99-100%.  
6. Zeszyt - skrypt
Ponieważ do tego przedmiotu nie ma podręcznika ani typowego zeszytu ćwiczeń, to zeszyt ucznia pełni rolę skryptu prowadzonego przez trzy lata nauki. Zalecany jest prowadzenie go w formie skoroszytu o formacie A4. W przezroczyste koszulki należy wkładać wszystkie konspekty lekcji, systematycznie prowadzone notatki z lekcji, sprawdzone prace pisemne, materiały z prac w grupach itp. Zeszyt sprawdzany jest i oceniany co najmniej raz w semestrze.
7.  Aktywność
a)     Aktywny udział w lekcjach, zajęciach warsztatowych, w dyskusjach, dzielenie się własnymi wnioskami i spostrzeżeniami jest premiowana plusami. Za cztery plusy otrzymuje się ocenę bardzo dobrą.
b)     Uczeń występujący w filmie, grający w teatrze zawodowym lub amatorskim, uczestniczący w zajęciach DKF itp. otrzymuje dodatkową ocenę z tej aktywności.
c)     Za działanie niezgodne z duchem i przesłaniem Zasad etyki pracy aktora  - uczeń otrzymuje minus. Do uchybień należą m.in.: brak tekstu (np. dramatu, wiersza), rekwizytu, zadanej notatki, korzystanie z komórki, tabletu itp. (2 minusy), żucie gumy (dwa minusy), przeszkadzanie w tworzeniu twórczej atmosfery pracy itp. Za cztery  minusy otrzymuje się ocenę niedostateczną. 

Włodzimierz Taboryski