Zasady pracy ucznia i Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zasady pracy ucznia i Wewnątrzszkolny System Oceniania

&1.

 1. Celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie człowieka, obywatela, który będzie:

a. umiał w maksymalnym stopniu twórczo wykorzystywać posiadane możliwości rozwo­jowe,

b. dbał o swój rozwój duchowy i intelektualny,

c. zdolny do aktywnego kształtowania własnej tożsamości i tożsamości środowisk, w których działa i nie zatraci jej pozytywnych cech w toku spełniania zadań życiowych,

d. rozumiał i szanował dziedzictwo kulturowe,

e. świadomym, odpowiedzialnym i twórczym członkiem wspólnoty społecznej, narodowej i kulturowej, ak­tywnie realizując w nich zadania osobiste i ponadosobiste,

f. umiał wykazać się wszechstronnym humanistycznym wykształceniem,

g. wrażliwym odbiorcą kultury szanującym jej twórców i będzie orientował się w problemach rynku sztuki,

h. działał na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

i. dbał o swoje zdrowie i o sprawność fizyczną, i rozwijał zamiłowanie do sportu i turystyki,

j. wolny od nałogów.

 1. Cele Szkoły realizowane są między innymi poprzez:

a. poszanowanie godności oraz tego, co wartościowe w światopoglądzie i przekonaniach wszystkich uczestników życia szkolnego,

b. respektowanie zasady, że dobro ucznia/uczennicy jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę.

&2.

Szkoła jest jednolita pod względem organizacyjnym, tzn. program dydaktyczno-wychowawczy, zasady organizacyjne obejmują wszystkich uczniów/wszystkie uczennice i nauczycieli.
Szczegółowy rozkład dni nauki i dni wolnych określa Kalendarium roku szkolnego zamieszczone na stronie Szkoły i tygodniowy plan zajęć usta­lany przez dyrektora Szkoły i zamieszczany w dzienniku elektronicznym. Uzupełniają go: Kalendarium maturalne, Kalendarium rekrutacji i informacje bieżące zamieszczane w dzienniku elektronicznym.
Do kontaktów korespondencyjnych pomiędzy uczniami/uczennicami, ich rodzicami/opiekunami prawnymi i Szkołą służy dziennik elektroniczny. Informacje i materiały umieszczone tam przez dyrekcję, sekretariat i nauczycieli oraz ucznia/uczennicę, rodzica/prawnego opiekuna uważa się za przekazane.
Klasyfikacja uczniów/uczennic odbywa się dwa razy w roku. W połowie każdego półrocza przeprowadzane jest podsumowanie wyników nauczania polegające na wystawieniu oceny sumarycznej lub opisowej z każdego przedmiotu oraz podaniu uwag dotyczących zachowania. Wystawianie ocen semestralnych i rocznych przeprowadza się w ostatnim tygodniu każdego okresu klasyfikacyjnego. W szczególnych przypad­kach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela/ki, wychowawcy, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia/pełnoletnią uczennicę może przyjąć inny termin klasyfikacji śródrocznej.
Szkoła realizuje klasowo-lekcyjny system nauczania (godzina lekcyjna trwa 45 minut), wzbogacając go zajęciami praktycznymi, seminariami, sesjami naukowymi, lekcjami muzealnymi, wycieczkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, projektami, kołami zainteresowań, konsultacjami, kursami i innymi formami wspomagającymi system edukacji zadaniowej służącej indywidualizacji nauczania i wychowania.

&3.

 1. Uczennice/uczniów obowiązuje kultura pracy:

a) wszystkie prace pisemne muszą być samodzielne, oddawane w wyznaczonym terminie i zawierać bibliografię oraz przypisy do podanych cytatów; za pracę będącą plagiatem wystawiana jest ocena niedostateczna, która wpływa na ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu i ocenę z zachowania,

b) punktualność i nieopuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,

c) do każdego przedmiotu (oprócz WF) prowadzenie zeszytu w formie określonej w PSO każdego nauczyciela; uczeń/uczennica przed lekcją przygotowuje ustalone przez nauczyciela/kę pomoce dydaktyczne,

d) dbanie o estetykę prac pisemnych,

e) w czasie lekcji nie można korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych poza sytuacjami, gdy wymaga tego charakter zajęć określony przez nauczyciela/kę.

 1. Uczennice/uczniów obowiązuje kultura osobista, w tym dbanie o estetykę wyglądu zewnętrznego.
 2. Uczennica/uczeń w czasie zajęć jest pod opieką nauczyciela/ki, który odpowiada za jego bezpieczeństwo:

a) na początku każdej lekcji osoba prowadząca zajęcia sprawdza obecność i wpisuje nieobecności oraz spóźnienia do dziennika elektronicznego,

b) każda nieobecność na lekcji powinna być usprawiedliwiona (z uzasadnieniem) na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów, lekarza lub samodzielnie przez osobę pełnoletnią – w terminie do siedmiu dni włącznie po ustaniu nieobecności; adnotacji w dzienniku lekcyjnym o usprawiedliwieniu nieobecności i spóźnień dokonuje wyłącznie wychowawca/wychowawczyni klasy lub osoba przez niego upoważniona,

c) w czasie dnia lekcyjnego nie można opuszczać budynku szkolnego bez pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów lub oświadczenia w przypadku osób pełnoletnich; zgoda/oświadczenie oznaczają wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo; w szczególnych przypadkach wychowawca/wychowawczyni lub dyrekcja mogą cofnąć zgodę na wychodzenie ze szkoły w czasie dnia lekcyjnego,

d) uczennic/uczniów nie można usuwać z klasy podczas lekcji – można jedynie odesłać pod opiekę wychowawczą innego nauczyciela lub do dyrekcji,

e) w czasie zajęć nie można wychodzić z klasy bez zgody osoby prowadzącej zajęcia,

f) osobę oddelegowaną do innych zajęć dydaktycznych traktuje się jako obecną na zajęciach tylko wtedy, gdy nieobecność na danych lekcjach uzgodniona jest z rodzicami/prawnymi opiekunami lub nauczycielem/ką i opatrzona w dzienniku odpowiednim zapisem: „olimpiada, wycieczka, Salon Edukacyjny” itp.,

g) uczennica/uczeń ma obowiązek uczestniczyć w wycieczkach naukowych organizowanych w ramach programu dydaktycznego Szkoły. W czasie wycieczek organizowanych przez Szkołę obowiązuje Regulamin wycieczek 21 SLO.

 1. Uczennica/uczeń ma prawo do swobodnego wyboru szkolnych zajęć pozalekcyjnych, w tym rozszerzeń dodatkowych.
 2. Nauczyciel/ka nie może zadawać prac domowych na okres przerw świątecznych, ferii i wakacji bez zgody uczennicy/ucznia.
 3. Za porządek w sali lekcyjnej odpowiedzialni są wszyscy uczniowie/wszystkie uczennice danej klasy, a utrzymują go dyżurni, których wykaz znajduje się na klasowej tablicy ogłoszeń. Po zajęciach lekcyjnych należy posprzątać salę: ustawić ławki i krzesła, umyć tablicę, posegregować i wyrzucić śmieci.
 4. Korzystanie z komputerów szkolnych reguluje Regulamin korzystania z komputerów w 21 SLO.
 5. Uczennicę/ucznia obowiązuje zachowanie tajemnicy dotyczącej ochrony szkolnego majątku i innych spraw uzgodnionych z kadrą Szkoły.
 6. Uczennicę/ucznia obowiązuje znajomość (potwierdzona podpisem) i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP.
 7. Uczennica/uczeń jest zobowiązana/y do wykonywania poleceń kadry Szkoły.
 8. Uwagi o pracy i zachowaniu ucznia/uczennicy nauczyciel/ka wpisuje w karcie klasy znajdującej się w pokoju nauczycielskim.

&4.

Zgodnie z prawem oświatowym w Szkole stosowane są „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją”.

&5.

 1. Ocenianie uczennicy/ucznia ma na celu wspomóc realizację celów edukacyjno-wychowawczych Szkoły poprzez:

a) informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b) pomoc w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;

c) motywowanie do dalszej pracy;

d) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom/nauczycielkom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach lub trudnościach uczennicy/ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom/nauczycielkom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie szkolne obejmuje:

a) formułowanie przez Szkołę i nauczycieli/ki wymagań edukacyjnych,

b) bieżącą ocenę według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie i przedmiotowych systemach oceniania (PSO) nauczycieli/nauczycielek,

c) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, poprawkowych,

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec okresu klasyfikacyjnego i roku szkolnego.

&6.

Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne z przedmiotów ustalają nauczyciele/ki prowadzący/e poszczególne zajęcia edukacyjne według następujących zasad:

 1. Składnikami określającymi wartość oceny są:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie treści programowych,

c) umiejętności stosowania wiedzy,

d) sposób przekazywania wiadomości,

e) wywiązywanie się z obowiązków edukacyjnych.

 1. W Szkole stosuje się następującą skalę ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).

a) bieżące oceny wystawia się według uzyskanej liczby punktów przeliczonej na procent w skali:

40-54% dopuszczający

55-69 – dostateczny

70-89% – dobry

90-97% – bardzo dobry

98-100% – celujący

b) nauczyciele/ki mogą stosować w ramach okresu klasyfikacyjnego inny system oceniania, np. punktowy (wyjaśniony w PSO), który jest przeliczany na oceny według skali od 1 do 6 na koniec okresu klasyfikacyjnego.

3. Przy ustalaniu ocen cząstkowych i okresowych (z wyjątkiem oceny końcoworocznej) dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

 1. Za udział w konkursie, olimpiadzie, kole przedmiotowym, zajęciach dodatkowych, projektach nauczyciel może (a w przypadku przejścia ucznia do kolejnego etapu olimpiady jest zobowiązany) wystawić ocenę dodatkową. Laureat/ka i finalista/ka olimpiady przedmiotowej otrzymuje na koniec roku ocenę celującą.
 2. Oceny klasyfikacyjne okresowe i na koniec roku ustala się według poniższej skali, stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

a) Celujący (6)

Zakres i jakość wiadomości: perfekcyjnie opanowane wymagania podstawy programowej. Rozumienie treści programowych: rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz samodzielne wyjaśnianie zjawisk. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: twórcze posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. Sposób przekazywania wiadomości: staranny język, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, precyzja wypowiedzi.

b) Bardzo dobry (5)

Zakres i jakość wiadomości: bardzo dobre opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Rozumienie treści programowych: właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz samodzielne wyjaśnianie zjawisk i problemów. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce. Sposób przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, trafne formułowanie wypowiedzi z wykorzystaniem terminologii naukowej.

c) Dobry (4)

Zakres i jakość wiadomości: dobre opanowanie materiału programowego, wiadomości logicznie powiązane. Rozumienie treści programowych: poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela. Sposób przekazywania wiadomości: poprawne formułowanie wypowiedzi pod względem merytorycznym, językowym i stylistycznym.

d) Dostateczny (3)

Zakres i jakość wiadomości: zakres materiału programowego oraz podstawowe umiejętności opanowane w stopniu zadowalającym, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi. Rozumienie treści programowych: na ogół poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych z pomocą nauczyciela. Sposób przekazywania wiadomości: formułowanie wypowiedzi w sposób zadowalający pod względem merytorycznym i językowym.

e) Dopuszczający (2)

Zakres i jakość wiadomości: słabe opanowanie podstawowego materiału programowego i podstawowych umiejętności; wiadomości luźno zestawione. Rozumienie treści programowych: trudności w rozumieniu uogólnień i wyjaśnianiu zjawisk i problemów. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: słaba umiejętność stosowania wiedzy nawet z pomocą nauczyciela. Sposób przekazywania wiadomości: formułowanie prostych, lecz zrozumiałych wypowiedzi.

f) Niedostateczny (1)

Wiadomości i umiejętności programowe nie zostały opanowane, brak rozeznania w omawianym materiale.

&7.

 1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez szkolną społeczność stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz wypełniania obowiązków określonych w Statucie Szkoły, regulaminach, PSO nauczycieli.
 2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 1) wzorowe; 2) bardzo dobre; 3) dobre; 4) poprawne; 5) nieodpowiednie; 6) naganne.
 3. Oceny zachowania dokonuje się przy pomocy systemu obligacji (punktów). Uczeń/uczennica rozpoczyna naukę z liczbą 100 obligacji (ocena dobra jest oceną wyjściową). W trakcie roku szkolnego może zdobyć obligacje dodatnie i obligacje ujemne.
 4. Obligacje przyznawane są za zachowanie i działalność w następujących obszarach:

a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (od -30 do +30),

b) okazywanie szacunku innym osobom (od -30 do +30),

c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (od -30 do +30),

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (od -50 do +50),

e) frekwencja i punktualność (-2 obligacje za godzinę nieusprawiedliwioną, -1 za spóźnienie),
f) kultura osobista i kultura słowa (-20-+20),

g) dbałość o mienie szkoły (od -21 do +20),

h) uczciwość intelektualna (od -30 do +30),

i) funkcjonowanie poza szkołą jako reprezentantka/reprezentant 21 SLO. (od -50 do +50)

5. Ostateczna ocena zachowania jest wystawiana przez wychowawczynię/wychowawcę klasy z uwzględnieniem:

a) sumy uzyskanych obligacji,

b) opinii Rady Pedagogicznej,

c) samooceny uczennicy/ucznia,

d) opinii klasy

 1. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca/wychowawczyni, po wysłuchaniu opinii innych nauczycieli/nauczycielek, ma prawo ocenę wynikającą z obligacji obniżyć lub podwyższyć o jeden stopień. W szczególnych przypadkach wystawienie oceny może być zawieszone na tydzień do wyjaśnienia spraw mających wpływ na jej wysokość.
 2. Zachowanie uczennicy/ucznia nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, a oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 3. Uczennica/uczeń z końcem semestru i roku szkolnego otrzymuje ocenę z zachowania według poniższego zestawienia:
OcenaSemestr I
(obligacje)
Semestr II
(obligacje)
Koniec roku
(obligacje)
Wzorowa150150300
Bardzo dobra+110 do +149 +110 do +149 +220 do +298
Dobra+70 do +109 +70 do +109 +140 do +218
Poprawna+30 do +69 +30 do +69 +60 do +138
Nieodpowiednia-120 do +29 -120 do +29 -240 do +58
Naganna-121 -121 -242

9. W każdym przypadku przy wystawianiu oceny nieodpowiedniej lub nagannej wychowawca zobowiązany jest uzasadnić ją pisemnie i przekazać uzasadnienie uczniowi/uczennicy i rodzicom/prawnym opiekunom.

&8.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się ustalenie innych zasad oceniania z przedmiotów (np. na zaliczenie) i rozszerzeń dodatkowych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i zgody dyrektora Szkoły.

&9.

Ocenianie uczniów/uczennic powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego okresu klasyfikacyjnego.

&10.

W szczególnych przypadkach (np. powrót z zagranicy, zmiana szkoły, długotrwała choroba) uczeń może być klasyfikowany na odmiennych zasadach. W takich przypadkach ustalane są na piśmie indywidualne zasady klasyfikowania, które zatwierdzane są na Radzie Pedagogicznej.

&11.

 1. Nauczyciel/ka na początku roku szkolnego przedstawia uczniom/uczennicom i ich rodzicom/prawnym opiekunom wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, podaje kryteria ocen, zasady zgłaszania nieprzygotowań i inne ustalenia związane z przedmiotowym systemem oceniania (PSO). Na prośbę ucznia/uczennicy, rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel/ka zobowiązany/a jest do wyjaśnienia zamieszczonych zapisów w swoim PSO.
 2. Nauczyciel/ka ma prawo ocenić wiedzę i umiejętności ucznia/uczennicy zdobyte na innym przedmiocie w ramach tzw. ścieżki edukacyjnej.
 3. Zapisy PSO nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

&12.

Wychowawca/wychowawczyni klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczennice/uczniów oraz na pierwszej wywiadówce rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania.

&13.

Oceny są jawne zarówno dla uczennicy/ucznia, jak i rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel/ka zobowiązany/a jest do sprawdzenia, ocenienia i omówienia pisemnych prac kontrolnych w termi­nie dwóch tygodni od ich otrzymania. Wypracowania z języka polskiego, prace klasowe z matematyki oraz arkusze matur próbnych ze wszystkich przedmiotów będą sprawdzone, ocenione i omówione w terminie do trzech tygodni. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczennicy/uczniowi i jego rodzicom/prawnym opiekunom. Ocenione i omówione prace kontrolne przechowywane są do końca danego okresu klasyfikacyjnego przez nauczyciela/kę lub uczennicę/ucznia, o ile nauczyciel/ka wyrazi na to zgodę. Na prośbę uczennicy/ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów osoba wystawiająca ocenę powinna ją uzasadnić.

&14.

Nauczyciel/ka jest zobowiązany/a, na podstawie pisemnej opinii uprawnionej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne i formy sprawdzania wiedzy w stosunku do osób, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

&15.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brana jest pod uwagę aktywność oraz frekwencja na tych zajęciach.
 2. W przypadku osób posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wymagania edukacyjne dostosowuje się zgodnie z tą opinią.
 3. Uczennica/uczeń może być zwolniona/y na czas określony z wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

&16.

 1. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną nauczyciele są zobowiązani wpisać w dzienniku proponowaną ocenę, a wychowawcy – poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym poinformować rodziców/prawnych opiekunów o zagrożeniach (nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną) oraz o proponowanej ocenie z zachowania.
 2. Na trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną nauczyciele są zobowiązani wpisać w dzienniku proponowaną ocenę końcoworoczną, a wychowawcy – poinformować rodziców/prawnych opiekunów o zagrożeniach (nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną) oraz o proponowanej ocenie z zachowania.
 3. W połowie każdego semestru przeprowadzane jest podsumowanie wyników nauczania polegające na wystawieniu oceny śródsemestralnej sumarycznej lub opisowej z każdego przedmiotu oraz z zachowania. Ocena śródsemestralna ma charakter informacyjny.

&17.

Ustalona przez nauczyciela/kę niedosta­teczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Forma egzaminu poprawkowego jest dostosowana do specyfiki przedmiotu i obejmuje część praktyczną w przypadku takich przedmiotów jak informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, retoryka.

&18.

 1. Uczennicom/uczniom przyznaje się stypendium naukowe w postaci zniżki czesnego na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do końca danego okresu klasyfikacyjnego. Decyzję o przedłużeniu stypendium podejmuje rada pedagogiczna na posiedzeniu śródsemestralnym. Decyzję o nieprzedłużeniu stypendium wraz z uzasadnieniem przekazuje się rodzicom/prawnym opiekunom na wywiadówce śródsemestralnej.
 2. Uczennicom/uczniom ostatniej klasy przedłuża się stypendium do końca czerwca na podstawie wyników kwietniowej klasyfikacji końcoworocznej.
 3. Warunkiem przyznania stypendium jest zaliczenie okresu klasyfikacyjnego (poprzedzającego okres stypendialny) bez ocen niedostatecznych, bez nieklasyfikowania, uzyskanie średniej z ocen co najmniej 4,5 oraz otrzymanie oceny co najmniej bardzo dobrej z zachowania. Po spełnieniu tych warunków, przy poniższej średniej z ocen, czesne obniża się miesięcznie o kwotę:
od 4,550 zł
od 4,75100 zł
od 5,0150 zł
od 5,5200 zł

4. Uczennice/uczniowie klasy pierwszej mogą otrzymać stypendium naukowe od początku nauki w Szkole. Stypendia przyznaje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Stypendium polega na obniżeniu miesięcznego czesnego na okres trzech miesięcy (wrzesień – listopad) z możliwością przedłużenia do końca pierwszego semestru.
5. Na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji humanistycznej.

&19.

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów:

 1. Sprawdziany pisemne i ustne są obowiązkowe dla wszystkich uczennic i uczniów. Dla osób posiadających opinię odpowiedniej poradni o konieczności dostosowań, o których mowa w §14, sprawdziany te mają formę i zakres zgodne z wytycznymi poradni.
 2. Klasówki są zapowiadane i wpisywane do terminarza dziennika elektronicznego wraz z tematem klasówki z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Do klasówki należy podać (drogą elektroniczną) zakres wymagań.
 3. W ramach tygodnia można zaplanować maksymalnie trzy klasówki, w ramach dnia – dwie, o ile jedna jest z języka obcego.
 4. Każdy sprawdzian powinien zawierać kryteria oceniania (punktację).
 5. W przypadkach kolizji terminów klasówek, nauczyciel/ka w porozumieniu z przewodniczącym lub rzecznikiem klasy może ustalić odstępstwo od tych zasad.
 6. Kartkówki i testy, które obejmują materiał z co najwyżej trzech ostat­nich lek­cji mogą być niezapowiedziane.
 7. Jeżeli z powodu pojedynczej (jednodniowej) nieobecności uczeń/uczennica nie napisał/a klasówki, kartkówki lub testu, powinien/powinna to uczynić w najbliższym terminie (niekolidującym z bieżącymi zajęciami lekcyjnymi) wskazanym przez nauczyciela. Jeżeli nieobecność była tygodniowa lub dłuższa – w terminie trzytygodniowym (w wyjątkowych przypadkach – dłuższym) od daty ustania przyczyny nieobecności.
 8. Nieobecność w szkole z powodu udziału w wymianie zagranicznej, obozie naukowym lub z powodu innej aktywności naukowej lub artystycznej – o ile Szkoła została poinformowana – jest usprawiedliwiona. Po powrocie do szkoły uczennica/uczeń jest zobowiązana/-y do nadrobienia zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielami.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela/ki praca pisemna nie odbędzie się w ustalonym terminie, termin pracy automatycznie przesuwa się na najbliższą lekcję z danego przedmiotu.
 10. Oceny są wpisywane w dzienniku elektronicznym wraz z kategorią i opisem w komentarzu, czego dotyczą.

&20.

Ocenę klasyfikacyjną można wystawić z co najmniej trzech ocen cząstkowych.

&21.

 1. Uczeń/uczennica może być nieklasyfikowany/-a, jeżeli w okresie klasyfikacyjnym opuścił/a więcej niż 50% zajęć i nie ma podstaw do wystawienia oceny. Wniosek w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego składa do dyrektora Szkoły uczeń/uczennica lub jego/jej rodzice/prawni opiekunowie albo wychowawca/wychowawczyni klasy. O decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie egzaminu powiadamia ucznia/uczennicę i jego/jej rodziców /prawnych opiekunów wychowawca/wychowawczyni klasy. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem/uczennicą i jego/jej rodzicami/prawnymi opiekunami.
 2. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany/-a z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu wniosku.
 3. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany/a z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń/uczennica realizujący/a, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń/uczennica spełniający/a obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. W przypadku braku klasyfikacji z wychowania fizycznego, uczeń/uczennica oprócz egzaminu klasyfikacyjnego może zostać zobowiązany/a do uczęszczania na dodatkowe zajęcia sportowe, aby nadrobić brakującą liczbę godzin lekcyjnych; formą uzupełniającą zaliczenie na koniec roku może być udział w szkolnym lub pozaszkolnym wakacyjnym obozie sportowo-rekreacyjnym, a także udokumentowane uczęszczanie w czasie wakacji na zajęcia sportowe czy rekreacyjne.

&22.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla eg­za­minu poprawkowego (§25, pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9)

 1. Egzamin klasyfikacyjny (semestralny) przeprowadza się w ramach dwóch tygodni nauki od daty klasyfikacji.
 2. Egzamin klasyfikacyjny na koniec roku przeprowadza się najpóźniej w ostatnim dniu nauki szkolnej.
 3. Uczeń/uczennica otrzymuje od nauczyciela przedmiotu zakres wymagań edukacyjnych do egzaminu klasyfikacyjnego.
 4. Na wniosek ucznia/uczennicy lub rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu. Dokumentacja udostępniana jest w szkole w obecności pracownika Szkoły.

&23.

Jeżeli uczeń/uczennica nie zgadza się z zaproponowaną oceną klasyfikacyjną, może złożyć wniosek do dyrektora Szkoły o egzamin sprawdzający; wniosek należy uzasadnić i wskazać ocenę, którą chce się uzyskać. Egzamin sprawdzający obejmuje zakres całego okresu klasyfikacyjnego. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w porozumieniu z nauczycielem/ką danego przedmiotu oraz wychowawcą/wychowawczynią. Egzamin sprawdzający powinien się odbyć do dnia posiedzenia rady klasyfikacyjnej.

&24.

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, trudna sytuacja życiowa lub rodzinna) uczeń/uczennica może zwrócić się z prośbą do dyrektora Szkoły o przesunięcie terminu klasyfikacji śródrocznej; decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

&25.

Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z 22 lutego 2019 r.

 1. Uczeń/uczennica, który/a w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał/a jedną lub dwie oceny niedostateczne, może zdawać egzaminy poprawkowe.
 2. Uczeń/uczennica otrzymuje do 7 lipca od dyrektora Szkoły (opracowany przez nauczyciela/kę przedmiotu) zakres wymagań edukacyjnych do egzaminu poprawkowego.
 3. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, retoryki, które mogą mieć formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły na ostatni tydzień ferii letnich i informuje o nim do 7 lipca.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor Szkoły albo nauczyciel/ka zajmujący/a w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel/ka prowadzący/a dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący/a, a na wniosek ucznia/uczennicy lub rodziców/opiekunów prawnych inny nauczyciel/ka prowadzący/a takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 6. Nauczyciel/ka, o którym/której mowa w ust. 5 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora nauczyciela/kę prowadzącego/ą takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela/ki zatrudnionego/ej w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin i miejsce egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia/uczennicy i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia/uczennicy.
 8. Zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Zadania egzaminacyjne mają klauzulę „tajemnicy zawodowej” do momentu rozpoczęcia egzaminu.
 9. Na wniosek ucznia/uczennicy lub rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi/uczennicy lub rodzicom/opiekunom prawnym. Dokumentacja udostępniana jest w Szkole w obecności pracownika Szkoły.
 10. Uczeń/uczennica, który/a z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem/uczennicą i rodzicami/prawnymi opiekunami.
 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia/uczennicy, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w Szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia/uczennicę, który/a nie zdał/a egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

&26.

 1. Uczeń/uczennica, który/a w okresie klasyfikacyjnym uzyskał/a pięć lub więcej ocen niższych niż dostateczne (w tym także brak klasyfikacji) lub wykazał/a się uchybieniami z zachowania (np. liczne spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione, naganne zachowanie w czasie lekcji, ujęte w §3, §7), na wniosek Rady Pedagogicznej zobowiązany/a jest zgłosić dyrektorowi Szkoły kontrakt, w którym zawrze sposoby poprawienia ocen lub zachowania w ramach okresu klasyfikacyjnego. Kontrakt, zaakceptowany przez dyrektora Szkoły podpisują również wychowawca/wychowawczyni i rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Uczeń/uczennica, który/a w ocenie Rady Pedagogicznej nie wypełni kontraktu, może być skreślony z listy uczniów.
 3. Ostateczną decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

&27.

Przy wystawianiu ocen i klasyfikacji obowiązuje następująca dokumentacja: kalendarium roku szkolnego, plan lekcji, dziennik elektroniczny, karta klasy, karta dyżurów klasowych, protokoły rad pedagogicznych – dokument objęty tajemnicą zawodową.

&28.

Uczeń/uczennica lub rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

&29.

Interpretacja „Zasad pracy ucznia i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” należy do dyrektora Szkoły (w pierwszej instancji) i Rady Pedagogicznej (w drugiej instancji), której ustalenia są ostateczne.

&30.

Podstawy prawne obowiązujące przy ustalaniu szkolnego systemu oceniania:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249)
 4. Statut Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja.
 5. Statut 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego.

&31.

Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po konsultacji z Radą Rodziców, Samorządem Uczniów, które zatwierdza organ prowadzący – Zarząd Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja.

&32.

„Zasady pracy ucznia i Wewnątrzszkolny System Oceniania” obowiązują od 1 września 2021 r. z późniejszymi zmianami.