Czesne i stypendia

Czesne i stypendia

Czesne w roku szkolnym 2022/23 wynosi 1450 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy); wpisowe płatne jednorazowo wynosi 1200 zł.

Od stycznia 2023 czesne dla klas 1-3 będzie wynosiło 1600 złotych (miesiące wakacyjne lipiec-sierpień są zwolnione z opłat).

Dla uczennic i uczniów klas maturalnych czesne pozostaje bez zmian (1450 zł).

Klasy pierwsze od roku szkolnego 2023/2024 będą płaciły 1700 złotych przez 10 miesięcy, czyli 17000 w skali roku; wpisowe płatne jednorazowo wynosi 1200 zł.

Warunki przyznawania stypendium naukowego w roku szkolnym 2022-2023

Kandydatki / kandydaci już na wstępie mają szansę otrzymania stypendium w postaci zniżki czesnego. Stypendia przyznaje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wynik egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach (co najmniej na szczeblu wojewódzkim).
Osobom najlepiej zdajacym obniża się czesne w pierwszym śródsemestrze (IX, X, XI) odpowiednio o kwotę 50, 100, 150 lub 200 zł.

Zniżkę stypendialną w następnych śródsemestrach / semestrach trzeba już wypracować w naszej szkole, spełniając warunki:

  1. Zaliczenie śródsemestru/ semestru w terminie, klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych i najwyżej z jedną oceną dopuszczającą.
  2. Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra.
  3. Średnia ze wszystkich ocen co najmniej 4,50.

Wtedy czesne obniża się miesięcznie w następnym śródsemestrze/semestrze o kwotę:

50 zł za średnią z ocen od 4,50

100 zł za średnią z ocen od 4,75

150 zł za średnią z ocen od 5,00

200 zł za średnią z ocen od 5,50

Istnieje możliwość wpłacania darowizn stypendialnych na rzecz obecnych i przyszłych uczniów. Darowizny przyjmuje Społeczny Fundusz Stypendialny. Więcej informacji o stypendium dla humanistów