Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

1.

Szkoła przyjmuje uczennice/uczniów na podstawie postępowania rekrutacyjnego:

a) do klasy pierwszej – absolwentki/absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej,

b) w przypadku wolnych miejsc do wszystkich klas – w trakcie roku szkolnego – po napisaniu sprawdzianów diagnostycznych z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki (opłata za jeden sprawdzian wynosi 50 zł) i przystąpieniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

2.

Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapoznania kandydatek/kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów z programem dydaktyczno-wychowawczym i wynikami pracy Szkoły oraz trybem i zasadami rekrutacji.

3.

Dyrektor Szkoły ustala harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, powołuje szkolne komisje rekrutacyjne i jest ich przewodniczącym oraz wyznacza osoby do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych.

4.

Na stronie internetowej Szkoły jest udostępniony adres e-mail do celów rekrutacji (rekrutacja@21slo.edu.pl) oraz numer telefonu do spraw rekrutacji (600 507 878). 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/25

5. Spotkania informacyjne o Szkole

W lutym i marcu organizujemy spotkania informacyjne. Spotkania kandydatów, kandydatek, rodziców/opiekunów prawnych z dyrekcją Szkoły odbywają się w soboty, w terminach wskazanych w kalendarium roku szkolnego w budynku Szkoły lub online w zależności od sytuacji epidemicznej. 

W przypadku spotkań online link jest przesłany na wskazane adresy e-mail rodziców po wypełnieniu Zgłoszenia udostępnionego na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rekrutacja oraz na oficjalnym Facebooku Szkoły. W Zgłoszeniu jest umieszczona klauzula RODO ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

6. Egzamin wstępny

a. Zapisy na egzamin wstępny są przyjmowane przez internet od 3 lutego do 25 marca 2024 r. Aby zapisać się na egzamin należy wypełnić Ankietę rekrutacyjną udostępnioną na stronie internetowej Szkoły i dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. W Ankiecie należy zaznaczyć wybrane terminy egzaminu pisemnego i ustnego. Kolejność egzaminów jest dowolna.

b. Do rodziców/opiekunów prawnych osób zapisanych na egzamin jest przesyłany Formularz egzaminacyjny składający się z dwóch części: danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie do celów rekrutacji oraz pytań adresowanych do osoby zdającej

c. Najpóźniej 30 marca 2024 należy odesłać wypełniony Formularz egzaminacyjny. Do egzaminu wstępnego mogą przystąpić osoby, które spełniły powyższe warunki.

7.

Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji epidemicznej).

a. Część pisemna. Egzamin pisemny sprawdza kompetencje w zakresie języka polskiego, jego celem nie jest weryfikacja wiedzy. Zadanie egzaminacyjne polega na przeczytaniu krótkiego tekstu popularnonaukowego i udzieleniu odpowiedzi pisemnej na polecenia dotyczące problematyki zawartej w przeczytanym tekście. Egzamin trwa 60 minut, można z niego uzyskać do 40 punktów.

b. Część ustna. Osoba zdająca w ciągu 15 minut prezentuje opracowany przez siebie temat odzwierciedlający zainteresowania. Można zaprezentować swoje prace literackie, plastyczne, zagrać na instrumencie, zaśpiewać, zatańczyć, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach, aktywności społecznej itp. (z tej części można uzyskać do 50 punktów). Prezentacja materiałów bez komentarza autorskiego nie może trwać dłużej niż 4 minuty. Po prezentacji osoba zdająca rozmawia z komisją na temat wygłoszonej prezentacji (do 30 punktów) oraz odpowiedzi udzielonych w formularzu egzaminacyjnym (do 20 punktów). 

8.

Podstawą do wpisania na listę przyjętych / listę rezerwową do 21 SLO są punkty uzyskane w trakcie całego egzaminu wstępnego (do 140 punktów). 

Nie okazuje się do wglądu prac pisemnych. Na wniosek rodziców osób nieprzyjętych Zespoły egzaminacyjne przygotowują pisemne uzasadnienie wyniku egzaminów. Wnioski można składać w ciągu siedmiu dni roboczych (do 7 maja włącznie) od daty ogłoszenia wyników.

9. Przyjęcie do Szkoły

a. Spośród zdających do Szkoły zostanie przyjęta taka liczba osób, by utworzyć jedną klasę pierwszą. Próg punktowy decydujący o przyjęciu określa komisja rekrutacyjna.

b. Lista przyjętych musi być ogłoszona przed terminem rekrutacji do szkół publicznych. Termin ogłoszenia listy przyjętych i listy rezerwowej jest określony w Kalendarium rekrutacji.

c. Osoby znajdujące się na liście przyjętych powinny w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły i ogłoszonym w Kalendarium rekrutacji wpłacić bezzwrotne wpisowe oraz podpisać ze Szkołą „Kontrakt” i „Aneks do kontraktu”, złożyć komplet dokumentów, tzn. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz do 12 lipca opłacić bezzwrotne czesne za wrzesień. Niewypełnienie tych wymogów powoduje skreślenie z listy przyjętych. Dyrektor Szkoły może na zwolnione miejsca przyjąć inne osoby z listy rezerwowej lub zdecydować o rekrutacji uzupełniającej.

d. Oprócz dokumentów wymienionych w podpunkcie c należy w sekretariacie Szkoły złożyć dwa zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz ksero pierwszej strony paszportu.

10.

W przypadku nieutworzenia klasy w pierwszym terminie Dyrektor Szkoły może ogłosić rekrutację uzupełniającą.

11.

Osoba przyjęta do klasy pierwszej może uzyskać stypendium naukowe w formie obniżki czesnego w pierwszych trzech miesiącach (wrzesień–listopad). O przyznaniu stypendium decyduje suma punktów z egzaminu wstępnego (do 140 pkt), wyniki egzaminu ósmoklasisty (do 100 pkt wyliczanych z sumy punktów procentowych uzyskanych z egzaminów z j. polskiego, matematyki, j. obcego podzielonych przez trzy) oraz punkty dodatkowe, które można uzyskać za udział w olimpiadach przedmiotowych lub w innych  konkursach czy zawodach (co najmniej na poziomie wojewódzkim) oraz udokumentowaną dyplomami lub certyfikatami aktywność artystyczną, naukową, społeczną. Poza wymienionymi aktywnościami punktowana jest działalność w harcerstwie lub w samorządzie szkolnym. Pula punktów dodatkowych wynosi 20.

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO   

12.

Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej należy:

a) spędzić co najmniej jeden dzień w Szkole, biorąc aktywny udział w lekcjach; termin ustalany jest indywidualnie;

b) przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki (opłata 50 zł za każdy sprawdzian);

c) po wypełnieniu Ankiety kandydata i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł przystąpić do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej (przeprowadzana zgodne z zasadami opisanymi w punkcie 7b. Regulaminu). 

13.

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w Szkole przez obie strony – Dyrektora Szkoły i rodziców/opiekunów prawnych – sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do Szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.

14.

Formalne przyjęcie do Szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

a) podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,

b) wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,

c) dokonają wpłaty wpisowego,

d) złożą w sekretariacie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-4, dwa zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu.

15.

O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego lub rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.

16.

Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennice/ uczniów na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

17.

Zaliczenia przedmiotów nauczanych w Szkole nieobjętych podstawą programową odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją Szkoły. 

18.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd  Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja


Zapraszamy osoby zainteresowane przedmiotami humanistycznymi. Wspieramy ludzi z pasją – aktywnych, pracowitych, ciekawych świata, poszukujących swojej drogi – ludzi, którzy chcą poznawać i twórczo zmieniać otaczającą rzeczywistość.