I. Postanowienia wstępne

&1.

 1. 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie (zwane dalej Szkołą) jest czteroletnią szkołą ponadpodstawową dla młodzieży prowadzoną przez Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja (zwane dalej Stowarzyszeniem), zarejestrowane w VIII Wydziale Cy­wilnym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (RSt 913, 11 stycznia 1991 r. a następnie KRS: 0000235497, 7 czerwca 2005 r.).
 2. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej od 08.06.1992 roku nadane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie (OK 5011/100/92) na czas nieokreślony.
 3. Szkoła jest zarejestrowana w:

1) MEN – WSN-0145-23/91/KPS z dnia 02.04.1991;

2) Kuratorium Oświaty i Wychowania – OW.VII.0138/57/91 z dnia 11.04.1991;

3) Kuratorium Oświaty i Wychowania – NR 65 b/LON/98 – wpisu dokonano 4 października 1993 r pod NR 65;

4) Powiecie Warszawskim – zaświadczenie Nr 65/LO/93 [2] o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Numer ewidencyjny 36 LO.

 1. Szkoła działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004, Nr (256, poz. 2572 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020.910 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. W szkole realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz autorskie programy nauczania przedmiotów dodatkowych, dla których nie została ustalona podstawa programowa.
 3. 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego używa trzech pieczęci: okrągłej z godłem państwa i nazwą Szkoły (dużej i małej) oraz podłużnej z pełną nazwą Szkoły i adresem.
 4. Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 36 c.

II. Cele i zadania Szkoły

&2.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ww. ustawie o systemie oświaty, a zwłaszcza:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania średniego wykształcenia ogólnego, oraz przygotowuje do egzaminów maturalnych;

2) stwarza warunki do rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej ucznia.

 1. Szkoła realizuje cele określone w ust. 1 poprzez:

1) poszanowanie godności oraz tego, co wartościowe w światopoglądzie i przekonaniach wszystkich uczestników życia szkolnego;

2) respektowanie zasady, że dobro ucznia jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę;

3) stwarzanie warunków do twórczego wykorzystywania posiadanych zdolności i możliwości rozwojowych oraz funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy;

4) wdrażanie do uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia;

5) kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.

 1. Szkoła, dla realizacji swoich celów programowych, wychowawczych, organizacyjnych czy finansowych, może podpisywać odpowiednie porozumienia z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami.

III. Organizacja Szkoły

&3.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniając program szkoły, szkolny plan nauczania i wychowania, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, program profilaktyki.
 2. Szkoła działa jako czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży i jest jednolita pod względem organizacyjnym.
 3. Szkoła realizuje autorski program rozszerzonego kształcenia humanistycznego opracowany przez Włodzimierza Taboryskiego i rozwijany przez kadrę szkoły.
 4. Program Szkoły wzbogacany jest zajęciami praktycznymi, sesjami naukowymi, lekcjami muzealnymi, wycieczkami naukowymi krajowymi i zagra­nicznymi, kołami zainteresowań, projektami, kon­sultacjami, kursami i innymi formami wspomagają­cymi sys­tem edukacji zadaniowej, służącej indywidualizacji na­uczania i wychowania.
 5. Programy zajęć dodatkowych, projekty, koła zainteresowań są przygotowywane i wprowadzane w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Szkoły oraz zainteresowań uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Organizacja pracy i nauki zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zajęć na terenie placówki, jak też na zajęciach poza nią.
 7. Dyrektor Szkoły powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednego lub dwóch nauczycieli.
 8. Nauczanie prowadzone jest w systemie klasowo-lekcyjnym, a także w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych lub innych wynikających z realizowanych projektów czy form indywidualizacji nauczania i wychowania.

&4.

 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie z kalendarium roku szkolnego ustalanym przez dyrektora i uwzględniającym terminy rozpoczęcia, zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, dni ustawowo wolnych od nauki określone przepisami w sprawie roku szkolnego.
 2. Szcze­gółowy rozkład nauki i wypoczynku określa roczny i tygodniowy plan zajęć usta­lany przez dyrek­tora Szkoły.
 3. Kla­syfikacja uczniów odbywa się dwa razy w roku. Przy nauczaniu indywidualnym dyrektor, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, może wyznaczyć inne okresy klasyfikacyjne.

&5.

 1. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły zgodnie zapisami Regulaminu rekrutacji („Załącznik 1”), który uwzględnia ich zróżnicowane możliwości intelektualne i psychofizyczne. Regulamin rekrutacji jest zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja.
 2. Podstawowe zasady współpracy rodziny ucznia i Szkoły, określone są w Kontrakcie podpisywanym przez rodziców/prawnych opiekunów i przewodniczącego Stowarzyszenia z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły. Ustalanie opłat za nauczanie jest uaktualniane (co do kwot i zasad płatności) aneksami do Kontraktu.
 3. Szkoła nie prowadzi działalności zarobkowej; fundusze Szkoły w całości przeznaczane są na finansowanie nauczania oraz na pokrywanie kosztów prowadzenia Szkoły.

&6.

Szczegółowe formy i zasady współpracy kadry Szkoły i uczniów regulują Zasady pracy ucznia i Wewnątrzszkolny System Oceniania. Są one opracowywane przez kadrę szkoły, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców, przyjmowane uchwałą Rady Pedagogicznej i zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia i nie mogą być sprzeczne z założe­niami programowo-organizacyjnymi Szkoły. Zasady stanowią „Załącznik 2” do niniejszego statutu.

&7.

 1. Szkoła stosuje obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, indywidualnego programu i toku nauki oraz uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych.
 2. Wyniki nauki odnotowywane są w elektronicznych dziennikach Librus oraz w obowiązujących arkuszach ocen.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe odbywają się zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 373) oraz zgodnie z Zasadami pracy ucznia i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

&8.

 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły następuje na skutek pisemnego rozwiązania Kon­traktu przez rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach określonych w ustępach 3-4-5, po wykorzystaniu możliwych środków oddziaływania wychowawczego lub dydaktycznego na ucznia. Decyzję podejmuje dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
 3. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły w przypadku: 1) naruszenia prawa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym; 2) posiadania lub rozprowadzania narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających; 3) uczestniczenia po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych substancji odurzających w zajęciach edukacyjnych w Szkole lub organizowanych przez Szkołę; 4) niegodnego postępowania wobec innych osób, stosowania przemocy, dopuszczenia się wandalizmu czy kradzieży, działań rasistowskich.
 4. Uczeń może także zostać skreślony z listy uczniów Szkoły, gdy:

1) w okresie klasyfikacyjnym otrzyma pięć i więcej ocen niższych niż dostateczne (w tym także brak klasyfikacji);

2) nie otrzyma promocji do następnej klasy;

3) odmówi podpisania kontraktu na poprawę wyników w nauce i zachowania;

4) w ocenie Rady Pedagogicznej i dyrektora nie wypełnił podpisanego kontraktu.

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły w przypadku braku opłat za szkołę przez kolejne trzy miesiące.
 2. W przypadku rozwiązania Kontraktu przez Szkołę rodzicom/prawnym opiekunom ucznia przysługuje odwołanie się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

&9.

 1. Sprawami administracyjnymi kieruje dyrektor, kierownik sekreta­riatu i księgowy. Strukturę administracyjną Szkoły i zasady pracy administracyjnej ustala dy­rektor Szkoły.
 2. Księgowość Szkoły może być prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowo-księgowe.
 3. Podstawą zarządzania Szkołą jest zasada przepływu informacji, którą wspomaga oficjalna strona www.21slo.edu.pl, elektroniczny dziennik LIBRUS oraz internetowy system tzw. skrzynek uczniowskich.

IV. Organy Szkoły

&10.

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły.

2) Rada Pedagogiczna.

3) Rada Rodziców.

4) Samorząd uczniowski.

&11.

 1. Dyrektor Szkoły powoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia i realizuje autorskie założe­nia programowe Szkoły określone przez Włodzimierza Taboryskiego, cele określone w jej statu­cie i uch­wały Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor odpowiada przed Zarządem za wyniki dydaktyczno-wycho­waw­cze oraz sprawy organi­zacyjne i materialne Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością Szkoły – organizuje jej administracyjną, finansową i gospodarczą ob­sługę;

2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzy­stanie;

3) zatrudnia i zwalnia pracowników merytorycznych, administracyjnych i pomocniczych;

4) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

5) opracowuje szczegółowe plany realizacji założeń statutowych i programowych Szkoły;

6) opracowuje i zatwierdza regulaminy – zasady regulujące życie Szkoły w tym Zasady pracy nauczyciela;

7) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;

8) jest przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej;

9) sprawuje nadzór pedagogiczny;

10) decyduje w sprawach przyjęcia uczniów do Szkoły, jak też skreślenia ich z listy uczniów.

 1. Wynagrodzenie Dyrektora określa Zarząd Stowarzyszenia, a Dyrektor – wynagrodzenia oraz zakresy obowiązków wszystkich pracowników i współpracowników Szkoły.

&12.

 1. Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły, po­dejmuje uchwały i wyraża opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a zwłaszcza dotyczące:

1) rocznych planów pracy;

2) wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) prowadzenia działalności innowacyjnej;

4) pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

5) regulaminów – zasad dotyczących spraw wychowawczo-dydaktycznych.

&13.

 1. Szkoła widzi w rodzicach rzecznika interesów rodziny, respektuje władzę rodzicielską i prawo rodzi­ców/prawnych opiekunów do ingerencji w życie Szkoły.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą powołać Radę Rodziców reprezentującą ogół rodziców/prawnych opiekunów, działającą na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z celami programowymi Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) składanie wniosków dotyczących rocznych programów, planów dydaktycznych, wychowawczych, organiza­cyjnych, materialnych Szkoły;

2) opiniowanie i występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach Szkoły do wszystkich jej organów.

 1. W przypadku niepowołania Rady Rodziców ww. sprawy zgłaszane/konsultowane są na zebraniach/wywiadówkach rodziców.

&14.

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Samorząd uczniowski przyjmuje strukturę organizacyjną, zasady, program i plany działania w for­mie ustalonej przez siebie. Nie mogą być one sprzeczne z celami programowymi Szkoły.
 3. Organami samorządu reprezentującymi uczniów są Rady klasowe i Rada szkoły samorządu uczniowskiego. Są one, tak jak nauczyciel pełniący funkcję opiekuna samorządu, wybierane przez uczniów w wyborach tajnych, bezpośrednich, większościowych – odpowiednio klas i szkoły.
 4. Do kompetencji Rad samorządu uczniowskiego należy:

1) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do wszystkich jej or­ganów oraz do Zarządu Stowarzyszenia;

2) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, ekonomicz­nej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

 1. W przypadku niepowołania sformalizowanej szkolnej Rady samorządu uczniowskiego, ww. sprawy mogą być zgłaszane/konsultowane na godzinach wychowawczych czy na specjalnie zwoływanych przez uczniów zebraniach przewodniczących samorządów klasowych.

V. Prawa i obowiązki pracowników Szkoły

&15.

 1. Podstawą zatrudnienia pracowników Szkoły są przepisy Kodeksu Pracy (umowa o pracę) oraz Kodeksu Cy­wil­nego (umowa zlecenie lub o dzieło).
 2. Wszyscy pracownicy tworzą wspólnotę Szkoły i współpracują ze sobą w tworzeniu atmosfery sprzyjającej stałemu podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 4. Praca nauczyciela podlega ocenie, w sposób ustalony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

VI. Prawa i obowiązki Ucznia

&16.

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek realizować cele i zadania Szkoły zawarte w §2 niniejszego Sta­tutu.
 2. Uczeń ma prawo i obowiązek znać wszystkie regulaminy, zarządzenia dotyczące życia Szkoły oraz szkolny savoir-vivre. Ma prawo domagać się ich realizacji, a także obowiązek ich przestrzegania.
 3. Uczeń ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 2) bezpiecznych i higienicznych warunków w Szkole i w miejscach, gdzie realizowane są zajęcia szkolne; 3) jawnej i sprawiedliwej oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym System Oceniania i Przedmiotowymi Systemami Oceniania, a także do recenzji, uzasadnienia oceny pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej;

4) pomocy w uzyskiwaniu nadprogramowej wiedzy, pomocy w samokształ­ceniu oraz rozwijaniu zdolności i zainteresowań;

5) głoszenia swoich poglądów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, o ile nie narusza tym uczuć innych osób; doty­czy to zarówno jego światopoglądu jak i interpretacji materiału nauczania;

6) opieki i pomocy ze strony wychowawców oraz dyrekcji Szkoły, a w razie potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej;

7) reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach;

8) wprowadzania do Szkoły organizacji młodzieżowych lub tworzenia własnych (np. o charakterze samorządowym, gospodarczym, społecznym) po uzyskaniu zgody dyrektora i pod nadzorem pedagogicznym.

 1. Uczeń, którego prawo zostało naruszone, może złożyć pisemną skargę do dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tego prawa.

VII. Finanse Szkoły

&17.

 1. Środki majątkowe Szkoły gromadzone są na subkontach Stowarzyszenia do wyłącznej dyspozy­cji Szkoły.
 2. Na fundusze Szkoły składają się: 1) opłaty za naukę wnoszone w formie czesnego, wpisowe; 2) subwencje oświatowe; 3) dotacje na rzecz Szkoły lub Stowarzyszenia; 4) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia; 5) inne darowizny, zapisy, spadki.

&18.

Szkoła udziela zniżek stypendialnych czesnego za wysokie wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie ucznia w życie Szkoły.

&19.

Zarząd Stowarzyszenia z przyczyn ekonomicznych może podjąć decyzję o rozwiązaniu klasy, która liczy mniej niż 9 uczniów. Może to nastąpić jedynie na koniec okresu klasyfikacyjnego.

VII. Postanowienia końcowe

&20.

 1. Integralną cześć Statutu stanowią załączniki: Regulamin rekrutacji („Załącznik 1”) oraz Zasady pracy ucznia i Wewnątrzszkolny System Oceniania („Załącznik 2”).

2. Niniejszy statut może zostać zmieniony przez Zarząd Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja na wniosek władz szkoły lub z własnej inicjatywy.

 1. Zmiany w Statucie zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

&21.

 1. Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje kwalifikowaną większością głosów – z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzy­szenia nie­zwłocznie powiadamia o zamiarze i przyczynach likwidacji Szkoły organ nadzorujący Szkołę, władze gminy, rodziców, ucz­niów, pracowników i współpracowników.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Szkoły przeznaczony może być jedynie na cele określone w statucie Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałą Walnego Zgroma­dzenia stano­wiącego o rozwiązaniu Szkoły.

&22.

Statut obowiązuje od dnia uchwalenia.

Warszawa, 9 czerwca 2021 r. (zmiany 4 grudnia 2023 r.)