Najważniejsze informacje

Deklaracje maturalne należy wypełnić i złożyć elektronicznie lub w sekretariacie szkoły do 30 września 2023 r.

Ostateczne deklaracje maturalne należy złożyć do 7 lutego 2024 r.

Harmonogram maturalny, maj 2024 Zobacz
Informatory o egzaminie maturalnym Zobacz
Materiały i przybory pomocnicze na maturze Zobacz
Komunikat o dostosowaniach na maturze 2024 Zobacz

Egzamin ustny

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części:
• przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut)
• wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut)
• rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut).

Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań:
• zadanie 1. zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu
• zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Polecenia do zadania 1. mają charakter jawny Zobacz

Ważne strony