Rekrutacja uzupełniająca

ZASADY REKRUTACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

Przed przyjęciem do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej należy:

 • spędzić co najmniej jeden dzień na lekcjach, biorąc w nich aktywny udział,
 • przystąpić do sprawdzianów diagnostycznych ze wskazanych przedmiotów (opłata 50 zł za jeden przedmiot),
 • po wypełnieniu „Ankiety kandydata” i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po podjęciu decyzji przez obie strony – dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych – o przejściu do 21 SLO, sekretariat wydaje zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do Szkoły i prośbę skierowaną do dotychczasowej szkoły o wydanie dokumentów i przesłanie arkusza ocen.

Formalne przyjęcie do szkoły następuje, gdy rodzice/prawni opiekunowie:

 • podpiszą „Kontrakt” na kształcenie i „Aneks do kontraktu”,
 • wypełnią „Ankietę rodzica/prawnego opiekuna”,
 • dokonają wpłaty wpisowego (w wysokości 1200 zł),
 • złożą w sekretariacie oryginały: zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectwa ukończenia ósmej klasy, świadectwa klasy programowo niższej w przypadku uczniów klas 2-4, trzy zdjęcia legitymacyjne, ksero aktu urodzenia oraz pierwszej strony paszportu ucznia.

Dodatkowe informacje organizacyjne:

 • O zapisie do grup językowych decyduje wynik testu diagnostycznego i rozmowa sprawdzająca poziom znajomości języków obcych.
 • Różnice programowe z przedmiotów objętych podstawą programową są uzupełniane przez uczennicę/ ucznia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 • Zaliczenia przedmiotów nieobjętych podstawą programową, a nauczanych w 21 SLO odbywają się na podstawie odrębnych ustaleń z dyrekcją szkoły.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne.