Duplikaty dokumentów


Duplikaty legitymacji

Duplikaty legitymacji wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia, kradzieży) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – Dz.U. Nr 97, Poz. 624.

W celu uzyskania duplikatu legitymacji należy:
1. Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek

do Dyrektora liceum o wydanie duplikatu legitymacji, podając powód utraty oryginału. We wniosku powinny się znaleźć również następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, adres osoby ubiegającej się o duplikat.
2. Dokonać wpłaty (opłata skarbowa – Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635) w wysokości 9 złotych na konto bankowe Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja

mBank 73 1140 2017 0000 4402 1292 5749

zamieszczając na dowodzie wpłaty następujące informacje: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.
3.  Dowód wpłaty lub jego kopię należy dołączyć do wniosku wraz z aktualnym zdjęciem.
4. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi do 3 dni roboczych (od daty wpłynięcia podania wraz z kopią dowodu wpłaty).

Duplikaty świadectw

Duplikaty świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły, dojrzałości wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, Poz. 624 – paragraf 22 ust. 1.).

W celu uzyskania duplikatu ww. dokumentów należy:
1. Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek

do Dyrektora liceum o wydanie duplikatu świadectwa, podając powód utraty oryginału. We wniosku powinny się znaleźć również następujące informacje: imię i nazwisko (jeśli wnioskodawcą jest kobieta, nazwisko panieńskie) adres oraz data urodzenia osoby ubiegającej się o duplikat, rok ukończenia przez nią szkoły (w przypadku świadectwa promocyjnego – rok ukończenia klasy) a także telefon kontaktowy.
2. Dokonać wpłaty (opłata skarbowa – Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635) w wysokości 26 złotych na konto bankowe Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja

mBank 73 1140 2017 0000 4402 1292 5749

zamieszczając na dowodzie wpłaty: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata. Dowód wpłaty lub jego kopię należy dołączyć do wniosku.
3. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi do 30 dni (od daty wpłynięcia podania wraz z kopią dowodu wpłaty).