Program historii muzyki z literaturą muzyczną stanowi część realizacji przedmiotu wiedza o kulturze. Obejmuje wiadomości dotyczące przede wszystkim muzyki klasycznej, zwłaszcza form i stylów muzycznych, teorii muzyki, interpretacji dzieła muzycznego oraz twórczości najsłynniejszych kompozytorów. Uwzględnia również sylwetki wybitnych instrumentalistów, dyrygentów, tancerzy, śpiewaków i wokalistów, a także informacje na temat ważnych wydarzeń muzycznych w kraju i na świecie. 

Do najbardziej istotnych elementów programu należą przykłady z literatury muzycznej – każdy z nich jest przedmiotem wnikliwej analizy stylistyczno-formalnej. Z uwagi na dobór tematów podejmowanych na lekcjach historii muzyki, istnieje ścisły związek pomiędzy realizowanym programem nauczania, a innymi przedmiotami humanistycznymi – językiem polskim, historią, historią sztuki oraz wiedzą o teatrze i filmie. W trakcie zajęć uczniowie poznają rozwój muzyki od czasów starożytnych do współczesności, szczególny nacisk położony jest na muzykę polską. Lekcje najczęściej mają charakter wykładu z prezentacją nagrań.

Cele nauczania zakładają między innymi umiejętność dostrzeżenia przez ucznia różnic pomiędzy poszczególnymi stylami muzycznymi, próbę oceny wykonania dzieła muzycznego, poprawne rozpoznanie omawianych przykładów z literatury muzycznej, a także znajomość podstawowych terminów, dotyczących zarówno form i stylów, jak i wewnętrznej struktury utworu. Istotne jest również wzbudzenie w uczniach naturalnej potrzeby obcowania z dziełem muzycznym poprzez kontakt bezpośredni lub medialny; ponadto, według wielu naszych absolwentów, nabyta na zajęciach wiedza umożliwia znaczne poszerzenie i przewartościowanie własnych muzycznych zainteresowań.

W naszej szkole działa również koło historii muzyki prowadzone częściowo w języku angielskim.

Podręcznik (nieobowiązkowo)

Małgorzata Kowalska, ABC historii muzyki, Musica Jagiellonica, Kraków 2001

Lektura uzupełniająca:

W. Antosik, B. Jaskłowska-Ferreras, M. Kardasz, K. Kubalska-Sulkiewicz, A. Rodziewicz, W. Taboryski, Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009.